Hirdetések

 

- A héten első csütörtök, rövid szentségimádás az esti szentmise után.

- Az Úrnapi előesti szentmisén, június 5.-én 18 órakor kántorunk Csurilla Patrik és barátai, valamint a Felső Krisztinavárosi Keresztelő Szent János Plébánia kórusának énekesei
Gregorián énekes szolgálatot látnak el.

Várjuk nagy szertettel a kedves testvéreket!

- Vasárnap Úrnapja, a 10 órás szentmise után körmenet, virágszirmokat hozzunk.

- Szent József férfikör következő alkalma, június 10-én az esti szentmise után lesz.

 

 

 
 

 


A Missziós kereszt Újpesten
Egek Királynéja NagytemplomJúnius 11. péntek, Jézus Szíve ünnepe

7.30 ünnepélyes fogadás, a Kereszt köszöntése
8.00-17.00 csendes szentségimádás a templomban
17.00 rózsafüzér imádság, Jézus Szíve litánia
18.00 ünnepi szentmise az esperes-kerület papjainak konccelebrálásával.
19.00-20.30 Szentóra, imádságos-énekes imaóra a kereszt előtt, az esperes-kerület papjai vezetésével.
Különös tekintettel azokra a plébániákra, akiknek védőszentjük ereklyéje ott van a kereszten: Szent István, Salkaházi Sára, Sándor István, Meszlényi Zoltán.
17.45-20.00 gyónási lehetőség, Urbenek Rudolf piarista atya gyóntat.
20.30: Virrasztás

Június 12. szombat
7.30 szentmise, Szűz Mária szeplőtelen szíve
8.00 - 12.00 Egyéni csendes imalehetőség a templomban
12.00 - 18.00 Az esperes-kerület különböző csoportjainak, lelkiségi mozgalmainak imaórái
18.00 vasárnap előesti mise
19.00 - 20.00 óráig: énekes esti zsolozsma, vesperás,
kompletórium, ima a kereszt előtt
20.00- 22.00 Virrasztás a Regnum vezetésével

Június 13. vasárnap
9.00 ünnepi szentmise: Tóth Gábor piarista atya
11.00 ünnepi szentmise
12.00 - 17.00 óráig az esperes-kerület különböző csoportjainak, lelkiségi mozgalmainak imaórái.
17.00 Fatimai rózsafüzér, Lorettói litánia
18.00 ünnepi szentmise
19.00: Ünnepi koncert, zenés áhítat: A szent Eucharisztia és a magyar szentek tiszteletére.
Orgonán közreműködik Dankos Attila orgonaművészünk, énekel Vukovich Edit énekművész.
20.30: Virrasztás, záró ima

 

 

 
 

Pestújhelyi keresztút

 
 


Kedves Hívek!

Nagy öröm, hogy a Pestújhelyi téren elkészült, az új Kálvária.


Május 16-án vasárnap Urunk Mennybemenetelének főünnepén a 10 órás szentmise után keresztutat járunk a stációknál. Az ünnepünk a kálvária megáldásával zárul. Ezzel vége a húsvéti időszaknak, már Pünkösdre, a Szentlélek eljövetelére készülünk.

Mindenkit nagy szeretettel várunk! 
 


Kedves Szülők és Hittanosok!

Idén, 2021. június 20-25 között Makóra megyünk családi táborba.

Ízelítő a programból:

20. Vasárnap. 10 órás szentmisén itthon veszünk részt, majd bepakolunk a mikrobuszba. Ócsán megtekintjük a románkori templomot, Petőfiszálláson köszöntjük a Szűzanyát, megnézzük a Mária-kiállítást, Makón elfoglaljuk szállásunkat.

21. Hétfő. Óföldeák erődtemplomában misézünk, Mártély Holt-Tiszaág tanösvényén sétálunk.

22. Kedd. Kiszombor körtemploma után Szegedre utazunk, felkeressük pl. a Szegedi Dómot, Alsóvárosi ferencesek búcsújáró kegyhelyet, füvészkertet.

23. Szerda. Gyulán várat hódítunk. Erkel Ferenc Emlékház, Kolbász Múzeum megtekintése után fürdőzünk. Szabadkígyósi kastélyparki sétával zárul a napunk.


24. Csütörtök. Makói városnézés, (József Attila Múzeum, Eszperit Ház, Hagymatikum). Felkeresünk egy tanyát, ahol állat simogatásra van lehetőség.


25. Péntek. Ópusztaszeren időzünk, a Feszty Árpád festette körképet megcsodáljuk, estére érünk Budapestre.

Jelentkezés az irodában vagy a sekrestyében (misék előtt vagy után) május 16-ig, a 10 000 Ft részvételi költség befizetésével.

Szeretettel várnak a szervezők.

 

 
 A keresztút kialakulása

A keresztút az a 1,5 kilométeres útszakasz, amelyen Jézus a keresztet hordozta. A mai keresztútjárás az evangéliumokból ered. A legelső keresztutat Jézus járta: a Via Dolorosán, a Szenvedés Útját az Utolsó Vacsora termétől Annás és Kaifás háza mellett a Kálvária hegyig. Onnan a Szent Sírhoz, Pilátus palotája mellett a Getszemáni kertbe, az Olajfák hegyétől a Kedron patakon át Sionig.

Egy régi hagyomány szerint Mária, Jézus édesanyja gyakran végigjárta ezt az utat Fia feltáma dása után, hogy így emlékezzen meg szenvedéséről. Néhány hű tanítvány kíséretében lassan és elgondolkodva ment az utolsó vacsora termétől az Antónia várhoz, onnan tovább a keresztúton fel a Golgotára és a sírbolthoz. Azután visszatértek "abba a terembe, ah ol együtt szoktak lenni. Mindnyájan egy szívvel s lélekkel állhatatosan imádkoztak Jézus anyjával, Máriával együtt".(Apcsel 1,13 14).
Euszébio és Szent Ambrus püspökök a IV. században leírták, hogy Szent Ilona, Nagy Konstantin császár anyja , hogyan kerest ette meg Jézus keresztjét és építtette fel az első templomot a Golgotán a 320 as években. Később felállítottak néhány emléktáblát is a keresztút egyes állomásainál.

A XV. században már 12 márványtábla vagy emlékmű állt a keresztút mentén Jeruzsálemben. Ezeket stációknak vagy állomásoknak nevezték. A zarándokok megálltak az emlékművek előtt s egy kis szünetet tartottak az úton, hogy imádkozzanak és gondolkodjanak az eseményről, amely a felirat szerint ott történt. A középkorban igen látogatott volt az ot tani keresztút, főleg a ferencesek vezetésével. A szentföldi zarándokok révén került Nyugat Európába ez a lélekemelő imádság. Nemsokára emlékművekkel, szobrokkal juttatták a keresztúti ájtatosságot végzők emlékezetébe Jézus szenvedésének útját.
Ekkor hét stációra osztották a keresztutat, a római hét stációs templom mintájára. E stációjárásnak Rómában nagyobb ünnepek előtt nagyböjt, kántorböjtök idején bűnbánati jellege volt. Nem volt kapcsolata a keresztúti ájtatossággal. Más országokban még ennyi stá ció sem volt.

A barokk kor a keresztutak (kálváriák) építésének virágkora volt. Világszerte elterjedt a 14 stációs keresztút, különösen Porto Maurizio i Szent Lénárd római ferences tevékenysége folytán. Ő maga 576 keresztutat állított fel. A keresz túti ájtatosságok szentbeszéd sorozatát (Via crucis praedicata) is ő tartotta először Firenzében a Monte alle Croci n. Szent Lénárd legnagyobb sikere volt Rómában, a Colosseumban 1750. december 27 én felállított keresztút, melyet mindmáig meg is tartanak, rendszerint a pápák vezetésével járja a hívő nép nagypénteken este, gyertyafényes hívősereg jelenlétében.
A keresztút tisztelete és gyakorlata ezután egyre jobban elterjedt a keresztény országokban. Mivel a legtöbb hívőnek sohasem volt alkalma a Szentf öldre zarándokolni, a városokban kezdtek építeni keresztutakat a jeruzsálemi mintájára.
A szabadtéri keresztutakon minden állomást egy egy kis kápolna vagy emlékmű jelzett a megfelelő felirattal. A legnépesebb zarándokhelyeken ember nagyságú szobrok á brázolják az egyes stációk történetét. Ma már minden katolikus templomban van egy megszentelt keresztút.
Az állomásokat 14 megszámozott kép, festmény vagy dombormű jelzi.
Az Anyaszentegyház teljes búcsút engedélyezett azoknak, akik a keresztutat a kegy elem állapotában végzik.
A hagyományos keresztútjárás az apostolok koráig nyúlik vissza. A középkorban f erences rendi atyák vezették a zarándokokat a "sanct circulus" on, a szent körjáraton.
Mivel nem kereshette fel minden hívő a Szentföldet, ezért a római Szentszék megengedte, hogy másutt is állítsanak fel kereszteket és képeket, amelyek a keresztút jeleneteit ábrázolják. A ferences rend volt a legbuzgóbb terjesztője a keresztúti ájtatosságnak. Ennek segítségével Jézus szenvedésein és keresztre feszítéséne k eseményein elmélkedhetünk. A stációk/állomások száma változó volt (7, 12, 14)

A keresztút 14 állomása:
1. Pilátus halálra ítéli Jézust
2. Jézus vállára veszi a keresztet
3. Jézus először esik el a kereszt súlya alatt
4. Jézus szent anyjával találkozik
5. Cirenei Simo n segít vinni Jézusnak a keresztet
6. Veronika kendőt nyújt Jézusnak
7. Jézus másodszor esik el a kereszt terhe alatt
8. Jézus szól a síró asszonyoknak (vagy Jézus vigasztalja a síró asszonyokat)
9. Jézus harmadszor esik el a kereszttel
10. Jézust megfosztják ruhájától
11. Jé zust a keresztre szegezik
12. Jézus meghal a kereszten
13. Jézust leveszik a keresztről (és anyja ölébe fektetik)
14. Jézust sziklasírba temetik

Márk Gergely

" Életem szerelme a rózsa. Törekvéseim értelmét abban látom, hogy rózsáim szebbé tegyék a világot!"

Márk Gergely (1923 2012), okleveles, gyémánt diplomás kertészmérnök, gyógynövény és rózsanemesítő a Maros megyei Magyarrégenben született.
Az Agártudományi Egyetem Kert és Szőlőgazdaság tudomá nyi Karán ismerkedett meg leendő feleségével, Benedek Ilonával.
A Kertészeti Kutató Intézet dísznövény osztályán kezdett dolgozni, megbízták, hogy gyűjtse össze a Magyarországon fellelhető rózsafajtákat, és hozza létre a magyar rózsagyűjteményt, a Rozá riumot. Budatétényben, az Ormos Imre professzor által nagy gonddal megtervezett kertben hozta létre hat hektáron az akkori Európa egyik legnagyobb rozáriumát, ahol a bemutatott 3000 rózsafajta közel 50 000 bel és külföldi látogatót gyönyörködtetett évente. Márk Gergely nevéhez fűződik, az elsőként 1959 ben megrendezett, majd az évek során társadalmi eseménnyé avanzsált, népszerű rózsakiállítás. Nyugdíjazása után 1981 ben, a vas akaratú Márk Gergely Törökbálinton a Malom dűlőben, ahogy Ő nevezte a "Magyar Rózsák Kertjében" folytatta tovább nagy lendülettel nemesítői munkáját.
Nemesítő kezei között közel 800 új rózsafajta született meg. Rózsái országhatárainkon belül és túl lévő te lepülésekről, földrajzi helyekről kapták a nevüket, híres embereknek, szenteknek állítanak így emléket, történelmi múltunkat idézik meg.

A legnagyobb szakmai sikert 2000 ben, Rómában érte el. A kereszténység fennállásának kétezredik évfordulója tiszteletére rendezett nemzetközi rózsaversenyen az "Árpád házi Szent Erzsébet emléke nevű rózsája" a park és futórózsa kategóriában első helyezett lett, aranyérmes. Elültették a Vatikán rózsakertjében is.
A Budatétény i "Márk Örökség Rózsakert" ben összegyűjtött és gondozott érték a magyarság egésze számára jelentős. A Fertőd i kastély rózsakertjében, a budapesti Szent István Parkban és a Magyar Szentek templom udvarán is sok Márk rózsafajta található. Mégis félő volt, hogy a nemesítő fajták nagy része örökre elveszik.

Egy Berlinben élő elhivatott rózsabarát, Kigyóssy Schmidt Éva támogatásával a v as megyei Acsádon Pócs Margit, néhány munkatárssal 700 (!) hiteles, fajtaazonos Márk rózsát oltott és szaporított. Márk Gergely rózsái még nem Hungarikumok, de erre joggal tartanak igényt.
Most Pestújhely is felkerül a Márk Rozariumok magyarországi tér képére. Rozáriumunkban 7 faj található meg (a római számok a stációk sorszámai).

I és VIII Laborfalvi Róza rózsaszín teahibrid,
II és IX Makay Margit középrózsaszín teahibrid,
III és X Domokos János citromsárga floribunda / bokorrózsa,
IV és XI Magyar Gyula ciklám enes teahibrid,
V és XII Nagy Imre sötétvörös teahibrid,
VI és XIII Erkel Ferenc lazacos teahibrid,
VII és XIV Mezey Mária narancsos sárga teahibrid,
Ezen felül megtekinthető a plébánia mentén az Árpád házi Szent Erzsébet rózsa faj is.

 

 
 

 
Kedves Szülők!

Végre itt a nyár... Az idei hittantábor családos formában szervezzük szülőket is szeretettel várunk, hogy együtt lehessenek gyermekeikkel és társaikkal.

Az időpont június 20 vasárnap 10 -es szentmisével indul; június 25 péntek este érkezünk.

A helyszín Dél-Alföld. A szállás Makón, 5-6 ágyas szobákban. A befizetendő költség 10000 Ft/ fő. Nagycsalád esetén kedvezmény lehetséges.

Utazás mikrobusszal és személyautókkal. Program része Szeged, Gyulai vár és fürdő.

Jó ötleteket szeretettel várunk.

Jelentkezés a részvételi díj befizetésével május 15-éig.

Mindenkit szeretettel vár Tamás atya és a szervezők.

 

 

 

 
 

 


Hirdetések:

Kedves testvérek a plébániai iroda újra két nap van nyitva, hétfő 9-11 ill. csütörtök du. 4-5 között.

A plébániai hittan szombatonként 10 órakor indul.

 

Hétfőn, kedden, szerdán és vasárnap a 8 órás szentmise után imátkozzuk a Májusi litániát.

  

 

 

 

 
 

 

Az Esztergom-Budapesti Érsektől

Járványügyi rendelkezések az
Esztergom-Budapesti Főegyházmegyében


Április 11-én az Isteni Irgalmasság vasárnapját ünnepeljük. Kértük és továbbra is kérjük Istentől a járvány megszűnését, egyházi és közösségi életünk újjászületését.
1. Tekintettel az óvatos állami enyhítésekre és a beoltottak növekvő számára, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyében 2021. április 17-én, szombattól ismét a nép részvételével végezhetjük a szentmiséket, a püspöki konferencia irányelveinek megtartásával.
2. Nevezetesen továbbra is kötelező a maszkviselés, a kézbe áldoztatás, a kézfertőtlenítő használata és a távolságtartás.
3. Az MKPK március 5-ei egyhangú határozata (521/2021) szerint a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alóli felmentés további intézkedésig érvényben marad.
4. Templomainkon kívül, plébániáinkon és az oktatási, szociális, egészségügyi és más intézményeinkben továbbra is mindenben kövessük az állami előírásokat. A hatóságokkal mindenben működjünk együtt és legyünk figyelemmel az általuk kiadott általános irányelvekre.
5. Felhívjuk a figyelmet, hogy aki a koronavírus-betegség bármilyen tünetét észleli magán vagy családján, az maradjon távol a liturgikus közösségtől.
Budapest, 2021. április 9.


Erdő Péter
bíboros, prímás, érsek

 

 
 

 

A feltámadt Krisztus öröme és békéje töltse el otthonaitokat!

Kegyelmekben gazdag áldott Húsvétot kívánunk!

 

 

 

 

Jeruzsálem, Golgota-hegye, Kr. u. 33, április 3.


Az Istenembert, Jézus Krisztust brutálisan keresztre feszítik, s du 3 óratájt a világ minden emberéért életét adja.


Jézus sírja -két fülkéből álló sziklabarlang, amelyet eredetileg Arimatiai József vágatott magának a Golgota-domb keleti lejtőjén. A sír alacsony nyílású volt, a halottas kamrához való bejutáshoz szinte elengedhetetlen volt letérdelve belépni. Itt pad formájú teraszt vágtak ki a falból. Arimateai József Poncius Pilátustól engedélyt kér Jézus testének eltemetésére. Nikodémus rengeteg mirhát és aloét hozott. /János száz (római) font - kb. 33 kg - mirrhából, illatos gyantából, aloéból és illatszerről szól/, hiszen a halott személy tényleg király volt, ahogy az a Keresztre illesztett táblán szerepelt, és ahogy Ő róla beszéltek. A Jézus számára kiszemelt sír új volt, egy király temetéséhez ez kijár. József levette Jézus testét a Keresztről, és vászonruhába burkolta. A Keresztre feszítés helyhez közeli kertben történt a temetés. József a sír bejáratát egy odagörgetett nagy kővel fedte be. Az asszonyok tanúi voltak Jézus halálának és sitős temetésének. Ők készítették elő az illatszereket és bekenték a szent testet olajjal, ezután megtartották a szombati nyugalmat. Röviddel napnyugta előtt: az éjszaka közeledett és vele a szombati nyugalom kezdete. Sürgetően szükség volt az elítéltek testének eltávolítására, hogy ne sértsék meg a szombat szentségét, ami most éppen Húsvét szombatja volt. (A Talmud egy részlete is azt mondja, hogy Jézus teste ott függött Húsvét előestéjéig.) Máté közli, hogy lepecsételték a sírt, és őröket állítottak oda. Szentírás és ókori zsidó források szerint a temetést előkészítő szertartás magában foglalta a szemek lezárását, az állak felkötését, a szakáll és a haj megfésülését, a test megmosását és megkenését, az arc kendővel (sudarium) való lefedését, a lábak és kezek összekötése a sírhoz való szállítás során. Ám bizonyos dolgokat sietve csináltak. Az illatszereket a testre és a ruhák redői közé szórták. A fő szövet rendesen a halotti tunikából állt, értékes szövetdarabból, amit a halott test teljes befedésére használtak. (vö. Torinói/Turini Lepel).


Mária Jézus anyja egyike azon asszonyoknak, és aki kész volt szívére ölelni Fiát. Az asszonyok őrizték a tanúságot: ők követték Jézust Galileától a Kálváriáig, ők látták függeni a Kereszten, és most ők tartják szemmel a sírt. Ők lesznek az elsők, akik feltámadottként látják, megkapva tőle a parancsot, hogy hirdessék tanítványainak a Húsvét üzenetét…


Feltámadásról írt beszámolók: Az üres sír felfedezését mind a négy evangélium leírja. Márk említi az angyalokat, akik Isten nevében hírül adják, hogy Jézus feltámadt. Lukács szerint Jézus minden megjelenése Jeruzsálemben történt a Feltámadás napján, Húsvétvasárnap hajnalán.


A Feltámadott Krisztus kifejtette az Írásokat, felnyitotta szemüket, hogy megértsék: "Ezeket kellett elszenvednie a Krisztusnak, hogy bemehessen dicsőségébe". Az emmauszi tanítványok felismerték őt a kenyértörésben: a feltámadt Krisztust az Ige és az Eucharisztia által ismerték fel. János evangéliuma számol be Péter és János esetéről, akik együtt futnak a sírhoz, (János bement a sírba és ő is látta az otthagyott gyolcsot meg a kendőt, amellyel a fejét befödték. Ez nem a gyolcs közt volt, hanem külön összehajtva más helyen…), Tamásnak való megjelenéséről, valamint a csodálatos halfogásról, mely után Jézus rá bízta Péterre, hogy legeltesse juhait. Mária Magdolna, amikor meglátja Jézust, azt hiszi, hogy a kertész. Tudja, hogy Jézus halott, próbálja felkutatni a helyet, ahová temették őt, mert nincs már a sírban…


Pál apostol Korintusiakhoz fogalmazott levelében így írja le a világ legfontosabb történését:
"Krisztus meghalt a bűneinkért az Írások szerint, eltemették, és harmadnapon feltámadt, az Írások szerint. Megjelent Kéfásnak, majd a tizenkettőnek. Azután megjelent több mint ötszáz testvérnek egyszerre, akik közül a legtöbben még élnek, egyesek pedig elszenderültek. Azután megjelent Jakabnak, majd valamennyi apostolnak. Mindnyájuk után, pedig mint koraszülöttnek, megjelent nekem is."


Mindenható Isten, tarts meg minket Fiad halálával és temetésével egységben, hogy új életre támadhassunk vele, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.


 

 

 

 

 

 
 

 

Kedves Testvérek!
Nem ért véget a harc a korona vírus ellen. Újból lezárás van, legalább is nálunk az Esztergom-Budapesti egyházmegyében nem csak boltbezárás, iskola zárás, hanem istentiszteleti zárlat is.
Imádkozzunk és böjtöljünk, és tegyük a jót.

A korona vírus elleni lelki harcra hívlak benneteket!
A receptet maga Jézus adja nekünk: "Ez a fajzat nem űzhető ki másképp, mint böjttel és imádsággal" (Mk 9,29).
Az utat nekünk is végig kell járnunk.
Tehát a napi ima, a napi böjt (önmegtartóztatás) és a napi jócselekedet ideje következik!
Hidd el, lesz lelki ereje! Tarts velem a következő hetekben!

Március 8, hétfő
A mai olvasmány a Királyok második könyvéből való: 2Kir 5,1-15a
Az olvasmány mottója: Ne mi akarjuk meghatározni, hogy mikor és hogyan tegyen velünk jót az Isten: bízzuk rá magunkat teljesen!
Ezért a mai nap imája az Istenre való hagyatkozás imája.

Az első ima Blaise Pascaltól való:
Mennyei Atyám…
Csak azt az egyet kérem:
Te határozd meg, mikor legyek egészséges és beteg,
Te határozd meg, milyen legyen életem sora és halálom.
Legyen minden a Te dicsőségedre!

Alexis Carrel pedig így fohászkodik:
Mit akarsz, hová szólítasz?
A sötétségben tapogatódzva szünet nélkül csak téged kereslek.
Ha vakon is, igyekszem hívásodat követni
- ó, Uram, csak mutasd a helyes utat!

Ugye nem felejted el: az imád úgy lesz csak hatékony, ha a mai napon is böjttel (lemondás), és jócselekedetekkel (alamizsna) megtámasztod!

Napi gondolkodó:
Az Istenre hagyatkozó emberek hét legfőbb jellemzője:
Mindennap keresik a találkozást Istennel.
Elfogadják a szenvedést.
Elfogadják a halált.
Az imádságban inkább hallgatnak, mint beszélnek.
Kizárják mindazt, ami zavarja az összeszedettséget.
Mások megítélésének is alávetik döntéseiket.
Maradéktalanul engedelmeskednek az Úrnak.
Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket!

 

Március 9, kedd

A mai evangélium Szent Máté könyvéből való: Mt 18,21-35

Az evangélium mottója:

Jézus tanítása szerint meg kell bocsátanunk az ellenünk vétőknek.

Ezért a mai nap imája a vírus elleni harcban a bocsánatkérés imája.

Uram, Jézusom! Mély alázattal és ünnepélyesen bocsánatot kérek életem zarándokútján elkövetett bűneimért, amelyekkel téged, és embertársaimat megbántottam.

Uram, a te szentséges szívednek ajánlom fel az egész életemet, múltamat, jelenemet, jövőmet, a legkisebb cselekedetem is. Irányíts és vezérelj engem. Add meg a tisztánlátás kegyelmét, hogy meg tudjam különböztetni a jót a rossztól. Segíts, hogy ne a rossz szándékot feltételezzem a másik ember cselekedetében, gondolkodásában. Add, hogy egész nap neked éljek, és senkire ne nehezteljek ok nélkül.

Ugye nem felejted el: az imád úgy lesz csak hatékony, ha a mai napon is böjttel (lemondás), és jócselekedetekkel (alamizsna) megtámasztod!

Napi gondolkodó:

A katolikus Egyház Katekizmusa így tanít:

2631 A bocsánatkérés a kérő imádság első lépése (vö. a vámos imájában: "Isten, irgalmazz nekem, bűnösnek": Lk 18,13). Az igaz és tiszta imádság előzménye. A bizalomteljes alázat visszahelyez az Atyával és az Ő Fiával, Jézus Krisztussal és egymással való közösség fényébe: ezek után "bármit kérünk, megkapjuk tőle" (1Jn 3,22). A bocsánatkérés megelőzi mind az eucharisztikus liturgiát, mind a személyes imádságot.

12 pontban arról, hogyan kérj (vagy hogyan ne kérj) bocsánatot!

Mielőtt bármit szól és teszel, Istennek panaszold el imában a dolgot, vele beszéld meg.

Az igazi bocsánatkérés nem tartalmazza a „ha” és a „de” szavakat.

Az őszinte bocsánatkérés a te tetteidről szól, és nem a másik reakciójáról.

Ne ess túlzásba a bocsánatkérés során, de vállad fel a felelősséget.

A bocsánatkérésben nem vesszük elő, hogy ki hibázott nagyobbat, és ki kezdte.

A jó bocsánatkérés tartalmazza azt, hogy hogyan fogod helyrehozni a dolgot.

Az igazi bocsánatkérésben benne van, hogy nem fogod még egyszer elkövetni a nehezményezett dolgot.

Könnyebb elfogadni a bocsánatkérést, ha személyes és hiteles.

Időzítsd jól a bocsánatkérést, de ne halogasd.

A bocsánatkérés nem arra való, hogy elhallgattasd a másikat.

Ismerd fel, hogy a sajnálom nem elég, mond ki a bűvös szót: kérj bocsánatot.

És a végén beszéld meg Istennel, mi is volt a probléma…

Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket!

 

Március 10, szerda:

A mai napra az olvasmány (MTörv 4,1.5-9) és az evangélium (Mt 5,17-19) utolsó mondatát választottam ki, a törvények megtartásáról és továbbadásáról:

„Őrizd meg emlékezetedben életed minden napján, sőt add tudtára gyermekeidnek és gyermekeid gyermekeinek is.” MTörv 4,9

„Mindaz, aki megtartja és tanítja őket, igen nagy lesz a mennyek országában.”
Mt 5,19

Ima:

Uram, Istenem! - Tudom, nem lehet, és nem kell mindent parancsba adni, előírni. De azt is tudom, hogy keresztény emberként (szülőként) példa vagyok környezetem (gyermekeim) számára. És főleg nem közömbös, hogy egy nehéz helyzetben, mint a mostani járvány hogyan viselkedem. Érzek-e felelősségérzetet mások iránt úgy is, hogy feliratkozom az oltásra, tartom a távolságot, a higiéniát. Segíts Uram, hogy ne csak a kötelező állami előírásokat tegyem meg, hanem magatartásommal is jó példaadó lehessek!

Szent XXIII. János pápa imája:

„Ó Jézus, add, hogy családjainkban béke és egyetértés uralkodjék, hogy tiszteletben tartsák az imát és Isten törvényét, és hogy a törvény megtartása ennek szeretetét is jelentse. Ó Jézus, élj úgy minden keresztény családban, amint egykor Názáretben éltél. Tartsd meg szereteted által a család egységét minden pillanatban, és az örökkévalóságban.”

Assisi Szent Ferenc imája:

„Fölséges és dicsőséges Isten, ragyogd be szívem sötétségét, és adj nekem igaz hitet, biztos reményt és tökéletes szeretetet, érzéket és értelmet Uram, hogy megtegyem a te szent és igaz parancsodat.”

Ugye nem felejted el: az imád úgy lesz csak hatékony, ha a mai napon is böjttel (lemondás), és jócselekedetekkel (alamizsna) megtámasztod!

Napi gondolkodó:

Péld 22.6 Mutasd meg a fiúnak, melyik úton járjon!

A 4. parancsolat előírása viszont nemcsak a gyermekeknek szól, hanem a szülőknek is. (Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú életű legyél a földön.) Isten nem csak azért adott nekünk gyermekeket, hogy örömködjünk felettük, hanem vele együtt kötelességet és felelősséget is adott.

Példaadásom hitvallás megélt hitemről, ahogyan életre váltom Isten törvényét: beoltatom magam a vírus ellen, mert felelős vagyok másokért is. Imádkozom a betegekért, segítek a magányosnak, szükséget szenvedőnek.

Ha így élünk Isten parancsai szerint, tanúságot teszünk arról, hogy Isten üdvözíteni akar bennünket. Tanúskodom arról, hogy Isten törvényei örök érvényűek és változatlanok.

A Covid vírusról és más vírusokról nem hallhattunk a Szentírásból, de egyértelmű a keresztény magatartás, és példaadás. Ha kétségeid vannak, vírusról, oltásról, hívd fel házi orvosodat, ha mulasztásaid vannak ezen a téren, keresd az alkalmat a bűnbocsánat szentségére.

Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket!


Március 11, csütörtök:

„Ez az a nemzet, amely nem akar az Úrnak, az ő Istenének szavára hallgatni, sem a fegyelmet nem vállalja.” Így jellemzi Jeremiás próféta az olvasmányban a választott népet. (Jer 7,23-28)

Még a választott nép sem szívleli meg Isten szavát; pedig csak úgy lehet boldog, ha engedelmeskedik. Mi hogyan tűrjük a bezárást, a parancsokat, a fegyelmet, a mise nélküliséget?

Ima:

Urunk, Istenünk! Ajándékozz meg mindenkit a készséges engedelmesség kegyelmével.

Ahogyan egykoron Cirenei Simon nem tudta, miért kell keresztedet vinnie, de engedelmesen megtette. Az ő példájára segíts minket, ha nem értjük, miért kell engedelmeskedünk egyházunk parancsainak: miért nem szabad misén részt vennünk, szentáldozáshoz járulnunk. Nem könnyű fegyelemben élnünk, maszkban, távolságtartással. Ezért kérünk, taníts meg bennünket arra; hogy helyesen kérjük tőled azt, ami javunkra szolgál! Mutasd meg az irányt, amerre mennünk kell! Újítsd meg bennünk az engedelmesség lelkületét! Adj erőt ahhoz, ami igaz javunkra válik: hogy megtartsuk törvényeidet.

És miután fegyelemmel élünk a világban, nyissuk ki szemünk a körülöttünk élők felé. Segíts, hogy ne fordítsuk el tekintetünket azoktól, akik a Covid vírusban, vagy más betegségben szenvednek, akik magányosak, és most különösen, akár hetekig egyedül vannak. Segíts, hogy jó szívvel hordozzuk egymás terhét, keresztény testvéreink terhét is. - Ámen!

Ugye nem felejted el: az imád úgy lesz csak hatékony, ha a mai napon is böjttel (lemondás), és jócselekedetekkel (alamizsna) megtámasztod!

Napi gondolkodó:

Az önfegyelem útján:

azok haladnak előre a lelki életben, akik felismerik...

hogy az önfegyelem fejlesztése kulcsfeladat,

a jó eredmények alapja,

ezért minden problémánk jó megoldásához elengedhetetlen,

gyakorlása megváltoztat és új erővel tölt el,

és az életünk bármely területét képes új erővel feltölteni.

Korunkban az önfegyelem hiányban szenvedünk!

Élő hit nélkül nem tudjuk, mi az igazi önfegyelem, hogyan lehet megszerettetni és elsajátítani.
Vallásos hit nélkül hiányzik az önfegyelem elsajátításnak útja. És hiánya rengeteg problémához vezet egyéni és társadalmi szinten is.

Az életben minden ezen múlik, ettől függ, hogy mennyire tudunk fölé emelkedni a tehetetlenségnek, a halogatásnak, a korlátainknak, a feszültségeinknek, a konfliktusainknak, a függőségeinknek, a túlzásainknak, a türelmetlenségnek, a jó elkerülésének, az elgyengülésnek és a betegségeknek is.

Naponta küzdünk azzal, hogy nem tudunk NEM-et mondani a rosszra, a bűnre, és IGEN-t a jóra.

Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket!

 

Március 12, péntek:

A mai olvasmányból (Oz 14,2-10 ) egy mondatot választottam, az igaz bűnbánatról.

„Bűnbánó szavakkal térjetek vissza az Úrhoz!”

Tudom, és érzem, a bűnbánat, a megtisztulás az első és legfontosabb lépés ahhoz, hogy legyőzzük a testi-lelki bajokat, így a Covid vírust is!

Ima:

Uram, Istenem, jól tudom, az ember szívének nem alapműködése a bűn elismerése és a bűnbánat, ezért a szembesítés segít abban, hogy szívünk természetes reakciója ellenében mégis megtisztuljunk. Úgy érzem, ezért engedted meg a Covid vírust is, mely teljesen átrendezte kapcsolatainkat, mindennapjainkat. Sok minden rejtett dolog, elfeledett dolog, bűn, mulasztás, hiba, a felszínre került. Énem érzem jól magam: borzalmas a fizikai betegség, és ehhez jön a kapcsolatok romlása. Uram, csak te tudsz segíteni! Számomra egy még hátravan, a megtisztulás, hogy kimondjam: vétkeztem Istenem ellened. Segíts, hogy ne azt mondjam: ez a világ rossz, bűnös, ami igaz, hanem azt, hogy én is részese vagyok ennek a világnak! Uram, bocsáss meg, hogy nem tettem meg minden tőlem telhetőt.

Ezért arra kérlek, add nekünk az igaz bűnbánat kegyelmét, hogy egészen hozzád térve családunkat, egyházi közösségünket és az egész magyar nemzetünket is hozzád vezethessük. Légy vigasztalásunkra, adj bizodalmat és lelki erőt és kitartást. Ámen!

Ez a fajzat nem űzhető ki másképp, mint böjttel és imádsággal” (Mk 9,29).

Ugye nem felejted el: az imád úgy lesz csak hatékony, ha a mai napon is böjttel (lemondás), és jócselekedetekkel (alamizsna) megtámasztod! A mai nap böjti nap!

Napi gondolkodó:

Böjte Csaba testvér mondja:

„A bűnbánat útjára lépő ember az elcsendesedés, az elmélkedés fényében nemcsak a múltját faggatja, hibáit ismeri fel, hanem kemény döntéseket is hoz, pályáját bölcsen módosítja, saját lépteit, - a múltját megbánva - a szeretet útjára igazítja.”

A másik hibáztatása, másra mutogatás, önsajnálat, mártírkodás nem használ semmit. Nem jó, ha akár valós vagy vélt sérelmeket hordozunk szívünkben. Érzéketlenné tesz a magunk bűnének felismerésére. Követünk el hibákat, vétkezünk - de lehet rendezni, a bűnbánat útját járva. Van, ami már vissza nem állítható, de akkor is szükség van a feloldozásra. A mihaszna erőlködés, saját igazságunk hangoztatása Isten előtt nem jelent semmit. A bűnbánó és megtört szív kedves előtte. És a sértettségünk görcsös tudata sem segít, csak lebénít és önigazultságban tart. Az igaz bűnbánat: szívünket a felebarátaink felé fordítja, mivel tudjuk, hogy az általunk érzett örömöt mindenkinek éreznie kellene.

Charles Dickens:

„Vannak, akik azt állítják, a hármas a bűvös szám, mások a hetest tartják annak. Pedig az egyik sem az, higgye el fiam! Az egyes az a bűvös szám: az egyes szám, első személy.”

Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket!

 

Március 13, szombat

A mai olvasmány Ozeás prófétától való (Oz 6, 1-6).

Az olvasmány mottója: „Először Istenhez kell visszatérnünk, hogy rendezhessük kapcsolatainkat embertársainkkal.”

A koronavírusban átalakult, sérült és ritkult kapcsolatunk mind az Istennel, mind embertársainkkal. Helyrehozható ez a kapcsolati rendszer, és hogyan?

Ima:

Uram, Istenem! Az embert közösségi lénynek teremtetted, kinek a lelki kapcsolat éltető elem, mind Veled a Teremtővel, mind embertársaival. A világ, amelyben élek, sérült. Minél nagyobb városban él valaki, annál magányosabb lehet. Már a válság előtt is külön iparág, kutatás segítette az embertársi kapcsolatok építést. Mind a szerelmi szálakban, mind az üzleti életben. Sok nagy nyugati cég alkalmazottainak külön kapcsolatépítő tréninget is szervezett. De én nem ebbe az irányba szeretnék alakulni. Nem a pénzszerzés, vagy a sikeres szexuális partner szerzése motivál. Szeretnék meghitt, boldog, őszinte életet élni. A lelki táplálékot ehhez az istenkapcsolatomból, embertársi kapcsolataimból meríteni.

Uram! Amikor kapcsolataim a korlátozások, zárások miatt oly annyira meglazultak, nincs templomi közösség, még szentmise sem, amikor még barátaimat, rokonaimat sem látogathatom, mit tegyek? Talán jó alkalom ez, hogy újra felépíthessem mindennapi életemet? Adj erőt, tetőled kiindulva. Te legyél a szikla számomra, melyre építhetek mindent: barátságot, szerelmet, barátot, munkahelyi kapcsolatot, üzleti életet.

Uram, segíts, hogy ne féljek igaz vallomás, bűnbánat után beléd kapaszkodva új lépéseket tenni! Ámen!

Ez a fajzat nem űzhető ki másképp, mint böjttel és imádsággal” (Mk 9,29).

Ugye nem felejted el: az imád úgy lesz csak hatékony, ha a mai napon is böjttel (lemondás), és jócselekedetekkel (alamizsna) megtámasztod!

Napi gondolkodó:

A kapcsolatépítés is tudomány! Tanuld meg! Így szól az üzleti világ felhívása:

„A hivatásos kapcsolatépítők kidolgozott taktikával és előre begyakorolt mondatokkal sokkal hatékonyabban képesek üzleti, partneri hálózatot felépíteni, mint az amatőrök.”

Az én keresztény katolikus taktikám egészen más a kapcsolatépítésre:

Napi ima, napi beszélgetés Istennel.

Az Istenkapcsolatra szánt minőségi napi idő.

A napi rendszerese lelkiismeretvizsgálat: mit köszönök meg, miért adok hálát, milyen talentumokat kaptam a jó Istentől, és ezekkel hogyan éltem.

Napi rendszeres találkozó, élő kapcsolat családtagjaimmal. Minden nap el tudjam, el akarjam mondani másoknak (és viszont ők nekem), hogy vagyok.

Heti rendszeres találkozó barátaimmal, közösségemmel, imacsoportommal. Élő kapcsolatban tanulni tőlük, és odaadni számukra az én megélt tapasztalataimat, gondolataimat.

Embertársi kapcsolataimból (sem családi, sem baráti kapcsolatokból) nem hiányozhat az Isten ügye, hitem, vallásom.

Havi rendszerességgel a lelki vezető, lelki beszélgetés, és ha szükséges, akkor a szentgyónás.

Az embertársi kapcsolatokra szánt minőségi idő. Házaspároknak szokás mondani: napi egy óra, heti egy este, havi egy nap, évi néhány együtt töltött nap, egymásra figyelve a jó kapcsolat alapja. És hasonlóan igaz ez a baráti, közösségi, rkoni kapcsolatokra is! Minőségi idő egymásra!

Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket!

 

Március 14, vasárnap

A mai vasárnapra a szentmise áldozási versét választottam:

„A szent város szilárdan áll: biztos védelmet nyújt mindenkinek. Oda vonulnak az Úr választottai, hogy magasztalják az Úr nevét.” (Zsolt 121,3-4)

Vajon a templomunk a biztos menedék? Hitem, vallásgyakorlatom ad védelmet? Talán még a vírus ellen is nagyobb védelmet nyerek élő hittel?

Ima

Uram Istenem! Nem szeretném elkapni a Covid vírust. Azt sem szeretném, hogy másoknak továbbadjam. Többször olvastam olyanokról, hogy még egy közepes minőségű házasságban élő is egészségesebb, hosszabb életű, mint az elvált. Hogy a házasságban élőknél még az influenza is ritkább vendég. Nemrég arról járt egy cikk, hogy Szlovákiában olyan nyugdíjas otthonokba, ahol volt mise, ritkább volt a vírus, mit a lelki táplálék nélküli otthonokban. Persze tudom, ezek a tények, de nem úgy működnek, hogy a szentségek, az ima, majd megvéd. Sőt nagy szentjeid a példa, hogy a hívő ember is súlyos betegségeknek, szenvedéseknek lehet kitéve. A gonosz lélek még az igaz Jóbot is, Pál apostolt, Szent Pio atyát is próbára teszi.

De tudom, a lelki egészség visszahat a testi egészségemre és fordítva. Ezért kérlek Uram, Istenem, te légy kősziklám, támaszom lelki orvosom. Templomod legyen menedékem, ahova, ha lehet, betérhetek akár egy-egy perci mára töltekezni. Uram! Magasztalom nevedet, mert hatalmas vagy, és a téged félőket megsegíted! Gondolj néha rám is, add, kegyelmedet! Ámen!

Ez a fajzat nem űzhető ki másképp, mint böjttel és imádsággal” (Mk 9,29).

Ugye nem felejted el: az imád úgy lesz csak hatékony, ha a mai napon is böjttel (lemondás), és jócselekedetekkel (alamizsna) megtámasztod!

Napi gondolkodó:

A hit pajzsa védelmet nyújt! "Minden körülmények között hordozzátok a hit pajzsát, amellyel kivédhetitek a gonosz minden tüzes nyilát!" (Ef. 6,16)

Jézus követőjeként folyamatosan tüzes nyilak kereszttüzében állunk.

A hit pajzsának segítségével biztos lehetsz abban, hogy Isten ígéretei igazak, még akkor is, amikor a te életedben éppen nem tűnnek igaznak.

Bízz Istenben, nem számít, mit látsz, mit hallasz, vagy mit érzel a körülötted lévő világból, amely eltántorítana hitedtől.

A gonosznak melyik tüzes nyila okozza benned a legnagyobb bizonytalanságot - a kételkedés, megfélemlítés, késedelem, nehézség vagy a depresszió?

Van otthonodban egy meghitt helyed? Akár kis házi oltár, vagy egy sarok gyertyával, Bibliával, feszülettel? Vagy ágyad mellet egy szentkép, egy imakönyv? a számítógéped, laptopod előtt egy kis idézet, ima, mely megvéd, hogy rossz oldalakra tévedjél? Építsd fel a magad kis menedékvárosát lakásodban!

Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket!

A március 14, vasárnap 9 órai szentmise közvetítés linkje:

https://youtu.be/VRRrCB4MXb0

 


Március 15, hétfő

A királyi tisztviselő fiának meggyógyítása. (Jn 4,43-54)

„…kérte: jöjjön és gyógyítsa meg a fiát.”

A Beteszda fürdőnél a béna ember így sopánkodik: "Uram - válaszolta a beteg -, nincs emberem, aki bevinne a tóba, amikor felkavarodik a víz. (Jn 5,7)

A mai téma: segítség a betegeknek, ima, közbejárás és konkrét tevékenység.

Ima:

Uram, Istenem! Szívből kérlek a mai napon, gyógyítsd meg beteg szeretteimet, ismerőseimet. Erősíts őket, hogy munkájukhoz visszatérve, megújult szívvel, frissült lélekkel élhessék újra életüket. Ne a régi életüket. Ha már a csúcsa betegség kizökkentette őket a megszokott kerékvágásból, a betegség ideje legyen számukra és számomra is az újrakezdés, újra gondolás ideje.

Uram, kérlek, tekints a szenvedőkre, betegekre, magányosakra. Ne rejtsd magad el előlük, adj gyógyírt megsebzett szívükre.

Gyógyítsd meg a betegek szívét, hogy a testi betegség ne torzítsa el lelküket, mert nélküled az élet csak sivár pusztaság, üresség. Tudom, nem nyújthat reményt más,
csak a te végtelen szereteted és irgalmad.

Uram, kérlek, gyógyítsd meg a világot, mentsd mega szörnyű Covid vírustól, és vedd el tőlünk azt, mi fáj, hiszen minden nyomorúságunk fenn van a hegyen, a kereszten, a Golgotán! Ámen!


Ez a fajzat nem űzhető ki másképp, mint böjttel és imádsággal” (Mk 9,29).

Ugye nem felejted el: az imád úgy lesz csak hatékony, ha a mai napon is böjttel (lemondás), és jócselekedetekkel (alamizsna) megtámasztod!

Napi gondolkodó:

Egészség, betegség - ”Aki eszi az én testemet, annak örök élete van, és én feltámasztom az utolsó napon” (Jn 6,54)
Szánsz-e elég időt a pihenésre, mozgásra, rendszeresek étkezéseid?
Szánsz-e időt a (családi) kikapcsolódásra, közös imára?
Mindent megteszel-e egészséged rendben-tartása érdekében?
Saját betegségedben, és hozzátartozóidéban (másokéban) – felfedezed-e a szenvedő Jézus titkát? El tudod-e fogadni ebben is Isten akaratát?
A leghatékonyabb gyógyszer a szeretet! – Ápolod-e a kölcsönös szeretetet környezetedben?
Külön szeretettel törődsz-e a környezetedben levő betegekkel, szenvedőkkel, idősekkel?
Az idős korban meglátod-e, hogy ez az út a menny felé?
SEGÍTÉS? Mindig készen állsz, hogy azonnal segíts bárkinek – főként otthon a családban – vagy csak azt várod, hogy mások segítsenek neked?

Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket!


Ráadás, egy cikk a közbenjáró ima hatásáról. (Ha én papként írtam volna, határozottabban, egyértelműbben tettem volna tanúságot.) Apró fenntartásokkal érdekes adalék az ima hatásosságáról. A lényege, akiért imádkozol, azt vond be imádba, tudjon róla, fogadja el.

Telex: Betegek gyógyulásáért imádkozni – mit mond a tudomány?

 

Március 16, kedd

A mai evangélium (Jn 5,1-16) egyik kulcsmondata Jézus kérdése: Megszólította: „Akarsz-e meggyógyulni?”

Az kérdés mit kérek, mit akarok? Mibe egyezem bele?

Ima:

Uram, Jézusom! Meg akarok szabadulni a Covid betegségtől, járványoktól, mindattól, ami ennek a következménye. Segíts, hogy te küldöttedet lássam meg minden tudósban, orvosban, segítőben, aki az emberiség javán, a betegségek legyőzésén fáradozik! Legyen felelősségem, hogy akarjam kérni a mielőbbi oltást, és kérjem mások számára!

Segíts, hogy testem és lelkem egyszerre gyógyuljon. Testem az orvostudomány, az oltások által, lelkem az imádság, a szentségek erejével.

Segíts Uram, Jézusom, hogy az evangélium világossága űzze el az emberek lelkéből a tudományellenesség, az oltásellenesség sötétségét. Evangéliumod fénye adjon erőt, hogy ne csak gyógyulni akarjak, hanem megújult testemmel egyre több jót tenni, másoknak segíteni, terhüket hordozni. Ámen!

Ez a fajzat nem űzhető ki másképp, mint böjttel és imádsággal” (Mk 9,29).

Ugye nem felejted el: az imád úgy lesz csak hatékony, ha a mai napon is böjttel (lemondás), és jócselekedetekkel (alamizsna) megtámasztod!

Napi gondolkodó:

Akarat edzés!

A legfőbb szempont, az, amit a lelkiismereted diktál! Ha tévesnek bizonyul, ki kell javítanod, de ne tégy semmit lelkiismereted ellen.

Mindig csináld végig, amit elkezdtél. (Kivéve, ha kiderül, hogy ez erkölcstelen, bűnös dolog.) Nagyon is érdemes az eredeti elhatározásaidban kitartanod.

Érdemes a céljaidat és az elhatározásaidat nemcsak szavakkal megjelenítened, hanem leírnod is, például a napi teendők közé.

Merd magadtól többszörösen megkérdezni, hogy mire vágysz! Jézus a semmire nem tudja áldását adni, csak konkrét jó elhatározásaidra.

A szégyen ellenére se zárd magadba a fájdalmaidat, kudarcaidat! Mondd el imádban az Úrnak, és beszéld meg lelki vezetőddel!

Bukni kötelező! Jézus is elesett a keresztúton! Sokszor a kudarcokból lehet a legtöbbet leszűrni. Fontos megértened, hogy nem te magad vagy a csalódás/csőd, hanem mindez Veled és Érted történik.

Nem csak a magam akarata létezik a világon. Természetesen a saját részemet bele kell az adott szituációba fizetnem, de amit Isten nem épít, az nem épül.

Tudj nemet is mondani. A nem akarás megélése szintén formáló erővel bír a valódi szándékaid, a szereteted és az akaratod megtalálásában!

Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket!

 

Március 17, szerda

A mai evangéliumban (Jn 5,17-30) vitát hallunk Jézus szombati gyógyításáról, személyéről, küldetéséről. Ebben a vitában lehetünk: a/ ellenfelek (rosszakarók), b/ kívülállók (nem érdekel), c/ nézelődők (majd eldöntöm, kinek lett igaza, ahhoz csatlakozom), d/ a hit emberei (Jézus tanítványai), e/ hivatalból tagok (Jézusból, egyházból jól megélők).

A korona vírus elleni harcban, vitában ugyanígy vannak ellenfelek, kívülállók, nézelődők, ebből hasznot húzók stb. Én melyikhez tartozom?

Imádkozzuk meg!

Ima:

Uram, Jézus Krisztusom! A korona vírus elleni vitákban oly sokszor hallom az érvet, én nem oltatom be magam: mert én bízom a saját immunrendszeremben; vagy azt: rajtam úgy sem fog a vírus; vagy azt: hogy ez csak hamis kitaláció. Ugyanolyan buta érvek ezek, mint amikor az igaz hit ellen ágál valaki, keres kifogásokat, miért nem akar hinni Istenben.

És nem lehetünk kívülállók ebben a vitában! A hit nem magánügy, és nem magánügy a járvány sem, mert összekötött világban élünk, nem vagyok magányos sziget.

Jézusom, hogyan magyarázzam el az embereknek, hogy én nem hivatalból vagyok a te pártodon? Hogyan magyarázzam el, hogy nem hivatalból akarom beoltatni magam, és nem örömből, haszonból tartom be a védekezési szabályokat?

Uram, Jézus! Szavaid állásfoglalásra késztetnek. Igent mondok akkor is, ha sok év tanulás, a hit gyakorlása után is vannak olyan pontok életemben, amelynek nem minden részlete világos számomra.

A vírus, a járvány állásfoglalásra késztet. Igent mondok, mert hiszek a tudósoknak, járványügyi szakembereknek, orvosoknak, azoknak, akik súlyos módon átestek a betegségen. Felelősséggel akarok élni, nem akarok senkit megfertőzni, vírust továbbadni.

Uram, Jézus! Ellenfeleid rögtön és jobban megértették, mit akarsz mondani, és határozottan visszautasítottak. Keresztényként a logikus döntésem az, ha én igent mondok istenségedre, és életemet hozzád igazítom.

A vírustagadók ugyanígy megfogták a lényeget, csak éppen kifordították, úgy, mint a hittagadók a hitet.

Kérlek Uram Jézus, segíts, hogy minden csakis az igazságot, az élő hitet, a tiszta tudományt, az emberek javát keressem. Ahogy növekszem hitemben, életemet hozzá igazítsam. Ahogy alakul, változik a vírushelyzet, változtassak hozzáállásomon, igazítsam hozzá nézeteimet. Adj Uram alázatos hitet, tiszta látásmódot! Ámen!

Ez a fajzat nem űzhető ki másképp, mint böjttel és imádsággal” (Mk 9,29).

Ugye nem felejted el: az imád úgy lesz csak hatékony, ha a mai napon is böjttel (lemondás), és jócselekedetekkel (alamizsna) megtámasztod!

Napi gondolkodó:

A hit és a tudomány.

Christopher West írja: „Képzeljük el a különbséget aközött, amikor egy nő szemébe egy szemorvos néz bele és aközött, amikor a férje vagy kedvese néz a szemébe. A szakember a szaruhártyát nézi, és tudományos tényeket jegyez fel. A szerelmes a nő lelkébe tekint, ami valami költőibb és ihletettebb szavakra készteti. Vajon a szakember „helyteleníti” amit a szerelmes tesz? Nem. Ez egyszerűen két különböző szemlélete ugyanannak a valóságnak. A Teremtés könyvének szerzője nem tudós szakember volt, hanem szerelmes, akit Isten arra ihletett, hogy a világ és az ember eredetének szellemi misztériumait hirdesse.”

Miben hiszek? Hangzatos nagy szavaknak? Hajlamos vagyok arra, hogy keressem az aktuális sztárpapot, aki megmondja a tutit? Olyan templomot szoktam keresni, ahol szép szavakkal csiklandozzák füleimet? Ugyanígy, számomra az a hír, aki jól be mer olvasni, aki úgymond megmondja az „igazat”? – Vagy mélyebben utána járok, csak igazi forrásból táplálkozom? Főleg interneten nem osztok meg rögtön minden érdekesnek tűnő, szenzációs hírt?

Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket!

 

Március 18, csütörtök

A mai evangélium (Jn 5,31-47) kérdéseket tesz fel? Ki a vádlónk? Mózes, Jézus? – Ki veregeti vállunkat, aki megdicsér? Jézus? – Kit dicsérünk? Önmagunkat, Jézust?

„Hogyan hihetnétek ti, akik egymást dicsőítitek, de nem keresitek azt a dicsőséget, amely Istentől származik?”

Ima:

Uram, Jézus! Szavaidból az tűnik ki, nem baj, ha bennünk munkálkodik a dicsőség vágya.

De az baj, ha rossz helyen keressük a dicsőséget, nem a Mennyei Atya fényében.

Aki dicsőségre vágyik, sokszor ennél többet kíván. És hányan vannak, vagyunk, akik a korona vírus ügyében azt hisszük, hogy ebben mi vagyunk a legokosabbak, a mi döntésünk az egyedüli jó. És erre döntésre másoktól visszaigazolást, elismerést várunk.

De tudom, az igazi dicsőség csakis belülről fakad, abból a lélekből, melyet te a saját hasonlatosságodra teremtettél. És ha ilyen lenne a lelkem, az tényleg beragyogná egész lényemet.

Adj Uram a te dicsőségedből csak egy kis részt nekünk! Olyan öröm legyen rajtam, mint Mózesen, amikor lejött a hegyről a veled való beszélgetés után. Add, hogy amikor én is veled beszélgetek, sugározzam örömödet, és ne a magam erejének, bölcsességének tulajdonítsam, hanem a te erődnek. Hadd legyek a te visszfényed. Ámen.

Ez a fajzat nem űzhető ki másképp, mint böjttel és imádsággal” (Mk 9,29).

Ugye nem felejted el: az imád úgy lesz csak hatékony, ha a mai napon is böjttel (lemondás), és jócselekedetekkel (alamizsna) megtámasztod!

Napi gondolkodó:

Szent Ágoston találóan jegyzi meg: „Alig akad ember, aki mentes lenne az uralomvágytól és ne óhajtaná az emberek dicséretét.”

Aranyszájú Szent János azt mondja: „A dicsvágy szenvedélye a lélek szemeit vakítja meg.”

Aki vágyik a dicsőségre, és mégsem kapja meg a dicsőítést, kedélybeteggé válhat. Figyeljük meg a hírességeket, a celebeket: amikor már nem kapnak dicsőítést, lelkileg összeomlanak. Nagyon igaz az ószövetségi Példabeszédek könyvének bölcsessége: „az ezüstöt a tégely, az aranyat a kemence teszi próbára; a férfit pedig a száj, amely dicséri.” (Péld 27,21)

Szent Bernát mondta: „A jóhír az erényt ragyogóbbá teszi ugyan, de nagyobbá nem.”

Tehát jól esik a dicséret, de nem ettől leszek értékes, hanem az erénytől.

- Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket!

Március 19, péntek: Szent József főünnepe, a családok éve megnyitója

este 18 órakor ünnepi szentmise, közvetítéssel, mise után keresztúti imádság közvetítéssel:

a közvetítés linkje: https://youtu.be/5BSspAwrdFM

Március 21, vasárnap, nagyböjt 5. vasárnapja

a 9 óra szentmise közvetítésének linkje: https://youtu.be/mY07lbMw8IA

 

Március 19, péntek: Szent József

A mai Szentlecke (Róm 4,13.16-18.22) utolsó mondata Ábrahámról, a hit ősatyjáról:

„A reménytelenségben is reménykedve hitte, hogy sok nép atyja lesz, Isten ígérete szerint: „Nagy lesz a te nemzetséged.” Ez szolgált megigazulására.”

Ábrahám, Szent József, a többi szentek a remény emberei. Mit jelent nekem a keresztény remény?

Ima:

Uram, Jézusom! Ne vegyen rajtam erőt a reménytelenség, a csüggedés, a bizonytalanság! Nem látjuk előre a világ sorsát, a járványból fakadó megszorításokat. Mégsem esünk kétségbe. Amikor már több, mint egy éve korlátozva vagyunk, akkor könnyen belefáradunk: a lelki erőtlenség és lustaság is kerüljön el bennünket, arra kérlek Uram!

De ne legyen bennünk vakmerő bizakodás sem, hogy egyszer úgy is véget ér a járvány. A járvány véget érhet, de én egészségesen, maradandó testi és lelki sérülések nélkül túlélem?

A mai ünnepen forduljunk a Szűzanyához, a Remény Csillagához, XVI. Benedek pápa szavaival:

„Szentséges Szűz Mária, Isten anyja, mi Anyánk,
Taníts minket veled együtt hinni, remélni és szeretni.
Mutasd meg nekünk az Ő országába vezető utat.
Tengernek csillaga, fényeskedjél nekünk és vezess minket az utunkon.”
(Spe salvi, 50)

Szent József, egyházunk védőszentje, könyörögj érettünk, járj közben értünk! Ámen!

Napi gondolkodó:

Szentatyánk Ferenc pápa mondta:

A keresztény remény mindig újdonságot teremt az ember életében. Szentatyánk így tette fel a kérdést, azt mondva, most mindenki a szívében válaszoljon rá!

Vajon a tavasz emberének tartod magad, vagy inkább az őszének? Új világ hajtásait észleljük, semmint sárguló leveleket az ágakon. Nem esünk nosztalgiába, panaszkodásba és siránkozásba! Emlékezzünk a kérdésre: Tavasz vagyok- e, mely virágot remél és gyümölcsöt vár; napot, aki maga Jézus Krisztus, vagy pedig az őszt várom, mely mindig lehajtott fejű, keserű és savanyú-uborka arcú?

„Íme, Isten hajléka az emberek között! Velük fog lakni és ők az ő népe lesznek, és maga az Isten lesz velük. Letöröl szemükről minden könnyet. Nem lesz többé halál, sem gyász, sem jajgatás, sem fáradság, mert az elsők elmúltak” (21,3-5).

Napjaink telve vannak szenvedéssel…

Próbáljátok végigelmélkedni ezt a szentírási szakaszt – kérte a pápa –, de ne elvont módon, hanem miután elolvastátok a napi híreket a fájdalmas korona vírusbeli eseményekről, melyekhez lassanként úgyis hozzászokunk.

Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket!

 

 


Március 20, szombat

A mai evangéliumból (Jn 7,40-53) egy rövidke mondatot választottam ki: „Ember így még nem beszélt!” A Jézust hallgató emberek között megosztás keletkezik, Nikodémus menti meg a helyzetet.

Kire hallgatok? Aki nagyokat mond, szépen beszél, vagy utána járok az igazságnak?

Ima:

Uram, Jézus! Emberi gyarlóságból hajlamosak vagyunk arra, hogy azokra figyeljünk, akik hangosabban, erőszakosabban mondják a magukét. Jól tudom, a jó bornak nem kell cégér, tartja a közmondás. Mégis erősíts, hogy a világ zajából mindig ki tudjam választani a jót, az értéket. Segíts megkülönböztetnem a gabonát az ocsútól, a felületes nagynak hangzó szép szavakat az igaz szavaktól. Jézusom! Prófétáid, apostolaid, mint Mózes, Jeremiás, vagy akár Pál apostol nem a nagy szavak mesterei voltak, dadogtak, mégis nekik volt igazuk!

Uram, Jézus, azt is tudom, hogy a tudomány emberei, a tudósok, kutatók, szintén nem a nagy szavak mesterei, nem előadóművészek. Akik viszont nagy szavakba, hangzatosan mondják a magukét legtöbbször a hamis tudomány, az áltudomány képviselői. Náluk van a szó, a pénz, a reklám, az internet, és megpróbálnak sok embert meggyőzni. Uram, segíts, hogyha nehéz, ha nem is értem, akkor is a tudósokra hallgassak, akár hittudományról, akár orvostudományról, vakcináról, de akár környezetvédelemről legyen szó.

Uram, segíts, hogy a gonosz lélek hamis gyöngyei ne kápráztassanak el, hanem amint a mai evangélium Nikodémusa, vegyem a fáradtságot, téged keresselek, tőled kérdezzek. Mutass nekem utat az élet útvesztőiben! Ámen!

Napi gondolkodó:

Hiszek az abszolút létező isteni igazságban? Kerem az isteni gazságot? Vagy inkább az a lényeg, hogy oda menjek templomba, ahol divatosabban beszél a pap, szebben hangzik az ének?

Ha mégis kemény szavak hangzanak el, akkor mit teszek? Befogom fülemet, hogy ne halljam? Máskor már nem is jövök ebbe a templomba?

Figyelmesen fejlesztem hitemet?

Előfordul-e, hogy saját megfellebbezhetetlen ítéletemnek leszek a rabja, mindent én tudok? Végzettség, iskola, tanulás nélkül is biztosan tudni vélem a járvány, a vakcinák működését? Közben persze még a biológia alapjaival sem vagyok tisztában, mégis mondom a magamét, mindenhez hozzászólok?

Hitbeli dolgokban jó szívvel elfogadom Szentatyánk, a római Hittani Kongregáció, püspököm tanítását?

Jézus szavára különböző reakciók születek. Végül földi életében az elítélés hangja győzött. Én viszont nem hivatkozhatok arra, hogy erről nem hallottam, nincs kire hallgatnom.

Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket!

Így véd meg minket a koronavírus elleni vakcina – az MTA animációja | MTA

 

Március 21, vasárnap: nagyböjt 5. vasárnapja

A mai szentlecke a Zsidó levélből való (Zsid 5,7-9)

Számomra a kulcsmondata: „Annak ellenére, hogy ő volt a Fiú, a szenvedésből tanulta meg az engedelmességet.”

A szenvedés és az engedelmesség, mint pozitív erény!

Ima:

Uram, Jézus! Hálát adok neked, hogy még nem kaptam el a Covid betegséget. Hálát adok azok nevében is, akik elkapták, de túl élték, és gyógyulófélben vannak. Kérek téged, hogy tanulni, okulni tudjak mások tapasztalatából. Segíts, hogy tanuljunk a szenvedésből, az újrakezdéskor pedig legyünk tudatában annak, hogy a tudomány nem tévedhetetlen, a testvéri kapcsolatok nélkülözhetetlenek, és a globalizáció hatalmas ellentmondásokat rejt magában.

Egy ilyen betegség, mint a Covid, ha súlyos rákényszerít, hogy szembesüljek a halállal, és elénk állítja az élet nagy kérdéseit.

Uram, tudom és érzem, hogy a rád való hagyatkozás soha nem magától értetődő. Azért sem, mert a hit nem old meg minden problémát, minden elméleti kérdést. A benned való hit választásom, döntésem eredménye, amely elvezet egy útra és támaszt nyújt a megpróbáltatásokban.

Uram, segíts, akár rólam van szó, akár szeretteimről, ismerőseimről, engedelmesen fogadjam el döntésedet, a magpróbáltatás, szenvedés pedig mindannyiunk lelki javára váljék! Ámen!

Napi gondolkodó:

A Covid-19 betegséget hitünk fényében tekintsük úgy, mint egyfajta felhívást, hogy tanuljunk ebből a betegségből, járványból: ha kaprunk oltást, vagy ha túl estünk rajta, akkor se feledjük el, ne tegyük félre, mintha nem történt volna meg, mintha bezártunk volna egy zárójelet, hogyha a járvány elmúlik, újrakezdjük mindazt, amit korábban csináltunk. Ez azt jelenti, hogy emlékeznünk kell a kapott jóra és a rosszra, amin keresztülmentünk, amit elszenvedtünk. Emlékezni a lezárások idején a kapott plusz időre családtagjaimmal, önmagammal, mit tudok ebből profitálni?

Mutassuk meg, milyen ereje van a közöttünk lévő kapcsolatoknak, mennyire vagyunk képesek, hogy megbocsássunk egymásnak, hogy túllépjünk a konfliktusokon, hogy kölcsönösen gondját viseljük egymásnak. Túl kell jutnunk az énközpontú nézeten, miszerint mindnyájan képesek vagyunk egyedül megoldani a nehézségeket. Szerezzük vissza a köztünk lévő kapcsolatok erősségét, hiszen lényegében ez az, amit Jézus kér a keresztény közösségtől: szeressétek egymást, azért és ahogy én szerettelek titeket.

Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket!


Március 22, hétfő

A mai olvasmány Dániel prófétától való, (Dán 13,1-9.15-17.19-30.33-62) a fürdőző Zsuzsanna, a vádoló vének, és az igazságtevő Dániel. A konklúzió: abban a küzdelemben, amelyet az igaz ember vív a gonoszsággal, mindig Isten mondja ki a döntő szót.

Ima:

Uram, Istenem! Jól tudom eddigi életem tapasztalatából is, hogy sohasem az embereké, hanem tiéd az utolsó szó. Uram, te a rosszra mindig a jóval, a bűnre irgalmas szeretettel válaszolsz. Uram, tudom, hogy azt szeretnéd, hogy minden egyes teremtményed, így én is közelebb kerüljek hozzád, a te útjaidon járjak.

Ehhez sokféle útmutatást adsz, sokféle jelet küldesz. A kérdés: értek-e az idők jeleiből? Elfogadom az idők jeleinek a Covid vírust, a járványt, az intézkedéseket?

Jézus azt mondta a tékozló fiú példázatában, hogy olyan vagy, mint a jó apa, aki fut fia elé, mindig elindul felénk.

Köszönöm, hogy olyan Isten vagy, aki mindenét odaadta nekünk az Fiadban, mert Jézus Krisztus meghalt és feltámadt, ezáltal legyőzte a bűnt. Köszönöm, hogy nem a bűné, a félelemé vagy a vírusé az utolsó szó, hanem az életé, az irgalomé, a megbocsátásé, a reményé.

Tudom, mindig is lesznek gonosz, vádoló vének (vagy fiatalok), ártatlanul megvádolt Zsuzsannák. És ha nem is lesz ott a megmentő Dániel, akkor is tiéd az utolsó szó, ha nem is itt a földön, de reményem szerint a mennyek országában.

Segíts, hogy ne veszítsem el reményem, beléd vetet bizodalmam! Ámen

Napi gondolkodó:

A mai napon tartsunk egy kis csendet, és ebben a csendben tűnődjünk el azon, hogy Isten irgalma bennünk is győz! Hagyjuk, hogy ez az irgalom bennünket is átalakítson, térjünk meg és lépjünk Jézus Krisztus útjára!

Rövid csend….

A mostani járványos időszak különösen nehéz azok számára, akik szeretik a biztonságot, megtervezik életüket, és mindent előre meg akarnak szervezni.

Gondold meg: az Úristen a pusztában vándorló zsidóknak a 40 év alatt mindig csak egy napra való mannát adott, a következő napra. Nekik sok év kellett ahhoz, hogy a zúgolódásuk után elfogadják, Istené az utolsó szó. Most ebben a kiszámíthatatlan helyzetben különös kimondanom, csak a következő napokra gondolok, Istenre bízom magam. Mert ha tudom, hogy ki a Teremtőnk, honnan jövünk, és hova tartunk, akkor életünk bármilyen körülményei is következnek, azok mind beleilleszkednek az életutunkba.

Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket!

 

Március 23, kedd

A mai olvasmány (Szám 21,4-9) rézkígyója a boton, előképe ez evangélium (Jn 8,21-30) keresztjének. „Akit marás ért és rátekint, az életben marad.”

Márpedig mindannyiunkat marás ért a vírusban, így-úgy.

Ima:

Uram, Jézus gyógyító keresztedre tekintek! Az első 1200 évben keresztedet, mint győztes, dicsőséges keresztet ábrázolták, ahol megfeszítve is győzöl, erőt sugárzol. (A keleti keresztények ma is csak így ábrázolnak, győztesen.) Aztán a középkori nagy pestisjárványok után a fájdalmas kereszt ábrázolás került a középpontba, sok vérrel, sebbel. Ez igaz, de nem az én látásmódom. Én azt a bensőséges látásmódot szeretném elérni, amit a nagy szentek tapasztaltak meg, amikor keresztdere tekintettek. Ahogyan megszólítottad Assisi Szent Ferencet a San Damianói feszületről, és ő megértette szeretetedet, és követett téged. Azt a kegyelmet szeretném megélni, amelyet Avilai Szent Teréz tapasztalt meg szenvedő kereszted szemlélése közben, kiemelve őt a középszerű apáca életből.

Mi lehet a 21. század látásmódja egy közömbös világban, vírus közepén, keresztedre tekintve?

Ha szent keresztedre tekintek én is ilyen szeretet szeretnék látni, mint szentjeid.

Haldokló pillantásod is szeretett hordoz, és hív, gyógyít, erősít bennünket! Megfeszített Jézus Krisztus, én Uram, Istenem, szüntelenül szemlélni akarlak téged. Nem úgy akarok viszonyulni keresztedhez, mint egy csoda talizmánhoz, hanem élő és személyes kapcsolatban akarok maradni veled, aki szenvedtél és meghaltál értem is. Egészen el akarom kötelezni magam melletted, és nap, mint nap keresztemet felvéve követni téged, nem kényszerűségből, nem is önsanyargatásból, hanem hogy felgyógyulva az őskígyó (a bűnök, betegségek, járványok) marásaiból, belülről hasonuljak hozzád, a te képedre formálódjam. Ámen!

Napi gondolkodó:

Uram, Jézus, amikor keresztedre tekintek, és szemedbe nézek, visszanézel, és kérdéseket sugallsz a számomra.

Uram, mit tettem eddigi életemben Érted?

Mit teszek most a járvány idején Érted? Mit teszek ezentúl, a járvány elmúltával érted, Krisztusért? Mi az, amit elmulasztottam, de meg kellene tennem?

Látom-e a kereszten a szeretet győzelmét a gonosz fölött, és a leghatásosabb segítséget a gonosszal vívott küzdelmemben?

Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket!

 

Március 24, szerda

A mai olvasmányban Dániel próféta könyvéből, a 3 tüzes kemencébe vetett ifjú történetét olvashatjuk. A konklúzió: Az Isten ellen lázadó ember mindig megszégyenül, bármilyen erősnek és hatalmasnak gondolja is magát.

Az én lázadásaim Isten és embertársaim ellen.

Ima:

Uram Jézus!

Egy szép verset olvastam, és a lázadásaimra találtam benne (Kiss Benedek verse)

Nem lázadok, Uram,

add csak rám a keresztet.

Mint súlyemelőnek a normát –

emeld a napi tesztet.

Igen Uram! Gondolatban én is emelem a napi tesztet, mint ahogy a király háromszorosan fűtette be a kemencét a 3 ifjúnak. Türelmem véges, lázadok, mint Péter, vagy mint a másik két apostol, Zebedeus fiai. Uram, Jézus, őket kemény szavakkal tetted helyre: menj el tőlem sátánfajzat, mondtad nekik. De kérlek, fogadj el lázadozásaim után is, tekint megtérő fiadnak. Sokszor nem csak háromszorosan szeretném lelki kemencémet befűteni, hanem kiirtani a rosszat, a vírust, a járványt minden következményével a világból. És mit válaszolsz? Mint a Zebedeus fiaknak? „Nem tudjátok mit kértek.”

És tudom, hogy megbocsájtasz, elfogadsz.

A vers így folytatódik:

Ilyen az élet –

mondhatnám fejleszegve.

De nem tudom, mivel szolgáltam rá

ekkora kegyelemre.

Add Uram megbocsájtó kegyelmedet! Ámen!

Napi gondolkodó:

Bocsásd meg, hogy sokszor alkudozunk veled, hogy mi a tied, mi a mienk, hogy mit akarsz te, és mit szeretnénk mi véghezvinni. Bocsásd meg, Urunk, hogy sokszor ilyen játékot űzünk veled, ilyen huzavonát, és nem tudjuk azt mondani: itt vagyok, Uram, legyen a te akaratod szerint, tégy velem, amit akarsz, és használj arra, ami a te célod, ami a te munkád.

Bocsásd meg, Urunk, hogy sokszor keveselltük azt, amit adtál nekünk. Többet akartunk és többre tartottuk magunkat.

Bocsásd meg, hogy önfejűségből, lázadásból jártuk azt az utat, ami szenvedéssel, könnyel és veszteséggel volt kikövezve.

Köszönjük, hogy a lázadókat is szereted, életet akarsz adni, bűnt akarsz bocsátani, felemelni bennünket.

Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket!

Március 26, péntek este 18 órai mise és keresztút linkje: https://youtu.be/JOCMJuxCGLg

A március 28, vasárnapi 9 órai szentmise. linkje: https://youtu.be/xW8jhHm7rmU

 

 

Március 25, csütörtök: Gyümölcsoltó Boldogasszony

A mai ünnepen a Szentlecke a Zsidókhoz írt levélből való (Zsid 10,4-10). A tegnapi olvasmány, a lázadás ellentétje Szűz Mária igenje! „Íme, elmegyek, hogy teljesítsem akaratodat.”

Ima:

Uram, Jézusom! Tudod rólam, hogy szeretném teljesíteni szent akaratodat. De gyenge vagyok, nagyon gyenge. Sokszor nem is tudom pontosan, mi lenne szent akaratod. Van, amikor alkudozom akaratod elfogadásában.

Csatlakozzunk Boldog Charles de Foucauld atya imájához:

„Istenem, bocsásd meg gyermekkorom sértéseit, felnőttkorom sok rettenetes bűnét, mindazt, amit a mai napig elkövettem a jelen pillanatig. Segíts, Istenem, ítéld bennem halálra a régi gonosz, langyos, hűtlen, gyönge, határozatlan, elbágyadt embert, és "teremts bennem új szívet"! Neked szentelem életem második felének minden pillanatát. Add, hogy jövőm teljes ellentétben legyen múltammal, hogy jövőm fizessen a múltért, hogy mindig a te akaratodat tegyem, hogy minden pillanatban megdicsőítselek a te akaratod mértéke szerint.”

Napi gondolkodó:

Igent tudsz mondani, mint Mária, akkor is, ha nem láthatod előre a dolgok menetét, de bízol Istenben?

Loyolai Szent Ignác így imádkozik Mária lelkületével:

Én Istenem, legyen meg bennem szent akaratod olyan tökéletesen, akár fönn a mennyben! Távol álljon tőlem, hogy mást kívánjak, mint amit te kívánsz! A te akaratod az én akaratom, azt kell akarnom, amit te akarsz, és mivel utolsó szolgád vagyok, tiszta szívből akarom is mindazt, amit te, Uram!

Akarod, hogy beteg legyek? Én is.

Akarod, hogy szegényen, ismeretlenül éljek? Én is.

Akarod, hogy vigasztalás nélkül szűkölködjem? Én is.

Hogy fájdalmak gyötörjenek? Én is.

Hogy sok baj zaklasson? Én is.

Be akarsz fogadni a mennybe? Nincs ennél forróbb vágyam!

Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket!

 

Március 26, péntek

A mai evangélium Szent Jánostól való (Jn 10,31-42). A szavak és a tettek egysége!

„Ha nem cselekszem Atyám tetteit, ne higgyetek nekem!” - Valamint: „János ugyan egyetlen csodát sem tett, de amit Jézusról mondott, az igaznak bizonyult.”

Ima:

Uram, Jézus! Jól tudom, hogy az igazi mély szeretet leginkább a hétköznapi tettekben mutatkozik meg. Szent Jakab apostol buzdít engem: „Ha tettek nélkül megmutatod nekem a hitedet, tetteim alapján én is bebizonyítom neked a hitemet.”

(Jak 2,18). De milyen tetteket tegyek? Reklámok, politikusok, a mindenféle média szavai bombáznak állandóan: vásároljak, regisztráljak, írjak alá, töltsem ki, vegyek részt. Én mindezekre azt felelem, (mert rám is vonatkoznak Jézus szavai): „Ha szavaitok nincsenek összhangban tetteitekkel, nem hiszek nektek!”

Uram, Jézusom, én ezzel gondolkodással nem menekülni akarok a közélet alól, a felelősség alól, hanem csak a jót, az értékeset, az erényeset, és a helyénvalót támogatni. Aztán, ha azt látom, hogy embertársam szükséget szenved, akár lelki, akár fizikai, akár anyagi téren, mondjam is ki az igazságot, és tegyek is érte.

Uram, Jézusom, a mai napon arra kérlek, mutasd meg nekem, hogy hol válik el az életem attól, amit hirdetek szavammal. Uram, ha befejezem ezt az imát, segíts abban a jó elhatározásban, hogy a következő teteimmel tanúságot tehessek arról, hogy mint keresztény ember a te nevedet viselve hirdessem: Krisztus ma is él, ma is csodát tesz, ma is gyógyít! Jézusom szavaim és tetteim alapján egyaránt élj a szívemben. Ámen!

Napi gondolkodó:

Akkor teljesítjük Isten tervét, ha életünk minden egyes területe egyformán rendezett. Ha a szavak, és a tettek összhangban vannak. Minden terület alaptörvénye: szavainkban és tetteinkben egyaránt Isten tervét akarjuk megvalósítani. És ezt úgy akarjuk véghezvinni, hogy ezúton is szeressük felebarátainkat (és helyesen szeressük önmagunkat is), és hogy előrelépjünk az egyház egységének építésében, amely Jézus végső vágya (Jn 17,21).

Jézus példázatában csak két fiú volt. Az egyik, aki igent mondott, de nem ment ki dolgozni. A másik, aki előszörre nemet mondott, de meggondolta magát, és elvégezte a munkát. Lehetne egy harmadik fiú is: Én, aki igent (igazat) mondok, és meg is teszem? Munkámat (vagy a tanulást) törekszem hűséggel, örömmel végezni, mint Isten akaratát? Törekszem helyesen korlátozni munkámat (le és fölfelé, a szükség szerint), hogy életem egészének harmóniáját ne torzítsa el?

Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket!

 


Március 27, szombat

A mai evangéliumban (Jn 11,45-57) a zsidó népet látjuk, ahogy figyeli Jézust!

A vidékről már az ünnepek előtt sokan felzarándokoltak Jeruzsálembe, hogy megszentelődjenek. Ezek keresték Jézust, és még a templomban is beszélgettek róla: „Mit gondoltok, eljön-e az ünnepre?”

Én hogy várom Őt?

Ima:

Uram, Jézus!

Azokban a zsidó húsvétot megelőző napokban az emberek más-más módon figyelték a város kapuit, vártak, készültek a veled való találkozásra. A többség kíváncsisággal, jó szándékkal; vajon feljössz-e Jeruzsálembe? De lehettek olyan emberek is, akik a történés miatt voltak kíváncsiak arra, hogy mi következik; lesz valami látnivaló?

Én is kíváncsisággal várom az ünnepeket. Tudom, hogy eljössz, itt leszel velünk. Aztán, miként zajlanak le az ünnepek, mennyi lesz (lehet) idén templomunkban a hívő, a zarándok, a kíváncsiskodó? Nem tudom.

Aztán ott voltak Jeruzsálemben a vallási vezetők, és a zsidó vezető réteg, akik feszülten várták, hogy Jézus mikor kerülhetsz Uram a célkeresztbe. Félelem volt ezekben a vezetőkben, főpapokban, farizeusokban és ez hajtotta őket. Harcra készen álltak ellened.

Az a világ elmúlt. A többség ma nem rád vár, tudomásul sem vesz, közömbös.

Segíts Uram, hogy rád találjak, kitartsak melletted. és ne csak a templomban, hanem még otthon is, barátaimmal beszélgessek Rólad! Ámen!

Napi gondolkodó:

Ebben a különös esztendőben mi hogyan figyelünk, hogyan várunk most, a nagyhét előtt? Mit fog jelenteni az, hogy Jézus elhalad mellettünk? Hiszen mi is a tömeg tagjai vagyunk, akárcsak a régi bibliai személyek. A földi Jézussal való találkozás összefügg azzal, amit a feltámadás után tapasztaltak az emberek. Akik földi életében Krisztusra kíváncsisággal figyeltek, ugyanazzal a kíváncsisággal követték, akik félelemmel, azok pedig ugyanazzal a félelemmel tekintettek az eseményekre. De előttük Jézus néma maradt. Ma talán úgy vagyunk ezzel, mint egy rutinnal: itt a nagyhét, eljön Jézus, tudjuk, hogy mi történik, már sokszor hallottuk a passiót, voltunk már körmeneten is.

Talán a rendkívüli körülmények segítenek abban, hogy újból, új szemszögből várjam az Urat, a vele való találkozást?

- Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket!

 

 

Március 28, virágvasárnap, az Úr szenvedésének vasárnapja

A Jeruzsálemi bevonulás evangéliuma (Mk 11,1-10) így üdvözli Jézust: „Hozsanna! Áldott, aki az Úr nevében jön! Áldott atyánknak, Dávidnak közelgő országa! Hozsanna a magasságban!”

Ezekből a köszöntő szavakból árad a vallásos lelkesedés.

Ima:

Uram, Jézusom!

Jeruzsálemi bevonulásodkor a tömeg spontán, szívből cselekedett. Amikor felkiáltanak: _ Hozsanna! – árad belőlük a lelkesedés, az üdvrivalgás. Aztán néhány nap múlva a zsidó vezetők megváltozatják a tömeg hangulatát, ellened.

Amikor én a veled való találkozásra készülök, mindig ilyen örömteli, lelkes, és hálás lelkületet szeretnék a szívemben. Így akarlak köszönteni minden szentmisében, segíts ebben!

Jézusom! Ugyanígy történt ez nálunk is, az 1938-as Eucharisztikus Világkongresszuson. Milliós tömegek ujjongtak, köszöntöttek. Aztán jött egy világégés, egy hit nélküli diktatúra, és máris elfelejtettek téged.

Most szeptemberre hogyan zajlik majd? Most épp a közöny, a langyos vallásosság, a kiégés korszaka van. Vajon a járvány elmúlta meghozza-e a fordított folyamatot? Uram, én úgy tervezem, hogy rajtam ne múljék. Lelkesedéssel, őszinte szívvel szeretnélek köszönteni minden nyilvános szentmisében, szentségimádásban. Segíts Uram Jézus, hogy semmilyen körülmény, közhangulat ne vegye el lelkesedésemet, sőt fokozza érdeklődésemet, és adja meg a hála tiszta érzését. Ámen!

Napi gondolkodó:

A jeruzsálemi bevonulásnál az emberek spontán módon cselekedtek. A hívő zarándokok nem készültek előre, azt teszik, ami a szívük mélyén van. Feltör belőlük a Hozsanna!

Vajon, ha engem hirtelen, készületlenül érne a találkozás Jézussal, mit tennék? Ha elmenne mellettem egy körmenet, mit tennék, csatlakoznék, szégyellném, vagy csak kíváncsiskodnék? Mi történik, ha elmegyek egy templom előtt, és megszólal a harang? Keresztet vetek, magamban imádkozom, vagy semmit nem jelent érzelmileg? Hogy szoktam elmenni egy vallásos jelkép, például útszéli feszület mellett? Keresztet vetve, imádkozva?

Ha világi ünnepség van, és elhangzik a felszólítás: hallgassuk meg a magyar Himnuszt, keresztényként csak hallgatok, vagy éneklem, imádkozom is hangosan?

Étkezések előtt és után mikor imádkoztam utoljára az asztali áldást: egyedül, közösen?

Ha egy szép egyházi ünnepséget látok, sok virággal, dísszel az oltáron, mit gondolok? Minek ez, fölösleges pénzköltés? Vagy arra, hogy gondolatban hadd tegyem én is oda virágomat Jézus elé?

- Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket!

 

 

Március 29, Nagyhétfő

Jézus Betániában vendégeskedik, Lázár, Mária Márta házában. (Jn 12,1-11)

„Ott vacsorát készítettek neki. Márta felszolgált, Lázár azok között volt, akik vele ültek az asztalnál. Mária pedig fogott egy font igazi, drága nárduszolajat, megkente Jézus lábát, és hajával törölgette azt.”

A szeretett vendég megajándékozása, és az ajándék elfogadása.

Ima:

Uram, Jézus! A mai napon arra kérlek, segíts, hogy sohasem menjek üres kézzel, üres szívvel a templomba a veled való találkozásra. Valamint fordítva, ha szívembe várlak, készítsek lakást benne, illő fogadást.

Ünnepek jönnek. Most különösképpen is készülni akarok a veled való találkozásra. Mit vihetek neked? Egy font olajat? Azt ugyan nem: de ünneplő ruhába öltöztetem testemet. Beleteszem zsebembe a font nárduszolaj árát perselypénznek. Megtartom az egy órás böjtöt: azaz ebben az órában, ahogy közeledem a templom felé, eltávolítok mindent, ami elvonna a veled való találkozástól. Akkor is ezt teszem, ha most a Szent Háromnapban csak szentsír-látogatás van a templomban, mert nincs nyilvános istentisztelet. Most így találkozom veled.

Aztán, amint a vendégségben feldíszítjük a terített asztalt, én is feldíszítem szívemet, hogy jó helyet találj benne. Díszítem lelkem szép énekléssel, közösségi imával (mégha online tudok csak bekapcsolódni, úgy is). Ha megfelelőnek találsz, térj be hozzám, maradj nálam. Várlak.

Napi gondolkodó:

Szeretnék tanulni a mai evangéliumból: szívből adni, és szívből elfogadni.

Mária nagy értékű ajándékot adott, Jézus pedig elfogadta. Habár lehetett volna szegényekre is fordítani, akiknek bizonyára jól jött volna a drága olaj ára.

Én mit viszek ajándékba Jézusnak? Hozzájárulást a templom költségeihez?

Mit adok neki mai imámban? Ajánljam fel ajándékul szerető szívemet.

Jézus elfogadta a drága ajándékot.

Ha engem ajándékoznak, azt jó szívvel tudom fogadni?

Jézus viszonzásul a béke légkörét teremtette meg ott a vacsorán.

Engedjem, hogy ezen a héten az ima elérje bennem azokat a területeket, ahol gyógyításra és megbocsátásra szorulok.

- Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket!

 

 

Március 30, Nagykedd

Jn 13, 31-33, 36-38 – Jézus előre látja Júdás árulását, Péter tagadását.

„Miután Júdás átvette a falatot, azonnal kiment. Éjszaka volt.”

Ima:

Uram, Jézusom! Az árulás a cserbenhagyás legvégső lépése. Bocsánatodat kérem Uram, mert hányszor, és hányszor előfordult már, hogy munkámra, kevés időmre hivatkozva, vagy arra, hogy ez engem nem érint cserben hagytam közösségemet, távol maradtam a templomtól. Ezek mind emberi gyengeségeimről tanúskodnak, mint Péter apostol tagadása is emberi gyengeségből származott. Ments meg engem Uram attól, hogy kicsit is hasonlítsak Júdásra, aki előre kitervelte, kialkudta az árulás árát.

Mint minden rossz emberi tulajdonságomban, ebben is győzni szeretnék. Tudom, a siker titka az, ha engedem, hogy rámutass hibáimra. Mutass rá lelkiismeretem szavában, küldj olyan barátot, lelkivezetőt, aki ki meri mondani az igazat teteimről, hanyagságomról. Taníts meg bízni Uram szeretetedben, és segíts, hogy tanuljak, okuljak minden e téren elkövetett hibáimból, cserbenhagyásaimból, árulásaimból.

Uram, Jézus! A te szereteted irántunk megingathatatlan. Add meg Uram, hogy oly szívvel tudjam átélni a következő öt nap ünneplését, eseményeit, amellyel tudatosíthatom magamban, mindig van új nap, mindig van új esély, és új örömet élhetünk meg Téged követve. Ámen!

Napi gondolkodó:

Életemnek vannak ünnepnapjai, és vannak sajnos mélypontjai is. El tudom fogadni, hogy gyenge voltam? Vagy még magam előtt is azt bizonygatom, hogy nekem volt igazam?

Ismerem-e rossz tulajdonságaimat? Mikor és miben vagyok gyenge és esendő?

Fordítva: ismerem-e jó tulajdonságaimat, azokat a talentumokat, amit kaptam a jó Istentől? Ha ismerem, kamatoztatom-e, felhasználom-e jóra talentumaimat?

Ha meginogtam, vissza tudom-e vonni állításaimat?

A siker a lelki életben az Istenre való teljes hagyatkozás, a bűnök megvallása, a hibákból való tanulás, az újrakezdés öröme. Melyik az a lépés, amit nehezen teszek meg, amit arcvesztésnek gondolok?

- Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket!

 

Március 31, Nagyszerda

A mai evangéliumban (Mt 26-14-25) Júdás árulásáról hallunk.

„Bizony mondom nektek, közületek egyvalaki elárul engem!” Erre nagyon elszomorodtak, és sorra kérdezték őt: „Csak nem én vagyok az, Uram?”

A tanulság: mindig tegyem fel a kérdést Jézusnak hitem állapotáról! Hagyjam, hogy Ő legyen erőm gyengeségeimben, bűnösségemben.

Ima:

Uram, Jézus! Taníts engem arra, hogy visszanézzek rád, és rád szegezzem tekintetemet. Hadd kísérjelek el a következő napokban az utolsó vacsorára, a Getszemáné kertbe, és a kereszt tövébe! Amikor visszanézel rám, ez erősítsen: mert tudom, elfogadsz olyannak, ami valóban vagyok. Nem akartok szuper bátor lenn, ha nem vagyok az. Szeretnék beszámolni neked néhány csalódásomról, amikor engem is becsaptak, vagy kihasználtak. De segíts, ne ragadjak le saját nyomorúságomnál, problémáimnál, ne süllyedjek le az árulók, a kiégett lelkű emberek szintjére.

Taníts meg arra is, hogy ítélkezés, lenézés nélkül lássam a világot, a többi embert.

Adj erőt és bátorságot, hogy készséggel, szabadon, megbocsájtó szívvel kövesselek téged! Ámen!

Napi gondolkodó:

Imánkban, amikor a Passiót hallgatjuk, mit tegyünk? Megtehetjük, hogy egyszerűen csak Jézus mellé állunk, vele vagyunk szenvedésében, megpróbáljuk érezni, amit érez, gondolni, amit ő gondol.

Az utolsó vacsora estéjén pontosan kiderült, ki kivel van, ki kivel tart. Vajon volna okom szégyenkezni, ha kiderülne rólam kik az igazi barátaim, akikkel tartok?

Júdás árulása. szörnyű tett!

Biztos, hogy nem tettem ilyet soha? Ilyen súlyút nem! De a szemlesütés, amikor katolikus hitünket szidják, az nem az? Amikor nem mentem szentmisére egy kötelező ünnepen, az nem az? Amikor keresztény társamat szidom mások előtt, jogosnak gondolva, az nem az? Amikor haraggal a szívemben lépek az Úr elé: az ilyen templomba lépés, az nem az? Amikor a szentmise után szétrebbenünk, mint az idegen, összeverődött verébcsapat, az nem az?

Hát nem vagyok szent, folytathatnám a sort…

- Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket!

 

Április 1, Nagycsütörtök

Egyszer mindennek vége! A nagyböjtnek is, és ezzel a napi gondolatoknak is vége! Sebaj! A napi közvetítésekben is remélem akad majd egy-két követhető gondolat!

A nagycsütörtöki szentlecke utolsó mondata (1Kor 11,26):

„Amikor ugyanis e kenyeret eszitek és e kehelyből isztok, az Úr halálát hirdetitek, amíg el nem jön.”

Ima:

Jézus Krisztus Urunk Istenünk, szent Tested legyen nékem az örök életre, drága Véred pedig bűneim bocsánatára. Legyen nékem ez az Eucharisztia örömömre, egészségemre és örvendezésemre; és a félelmetes második eljöveteledkor méltass engem, bűnöst arra, hogy dicsőséged jobbján állhassak, a Te tisztaságos Anyádnak és minden szentjeidnek közbenjárásai által.

Nagy Szent Vazul imája:

Uralkodó Krisztus Isten, örökkévalóság Királya és mindenek Teremtője, hálát adok Néked mindazokért a javakért, amelyeket nékem adtál, és a szeplőtelen és életetadó Titkaidban való részesülésért. Könyörgök pedig Hozzád, Jóságos és Emberszerető: őrizz meg engem a Te födeled alatt és szárnyaid árnyékában; és add nékem, hogy tiszta lelkiismerettel, utolsó lehelletemig részesüljek a Te megszenteléseidben, bűneimnek bocsánatára és az örök életre. Mert Te vagy az élet Kenyere, a megszentelés Forrása, a javak Adományozója, és Néked zengünk dicsőséget az Atyával és a Szentlélekkel együtt, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámen.

Napi gondolkodó.

(Egy kis segítség szentgyónás elvégzéséhez…

Huszonhat kérdés, melyek segítségével az erények tükrében vizsgálhatod meg szívedet és életedet:

1. IRGALOM. - Isten késedelmes a haragra, de kész a könyörületre és a megbocsátásra. Késedelmes vagy a haragra és kész a megbocsátásra, vagy könnyen haragszol és nehezen könyörülsz?

2. ÖNMÉRSÉKLET - Azt eszed, amit szeretsz, vagy azt, ami egészséges a testednek, amely a Szentlélek temploma és az élő Isten tabernákuluma? Az evésért élsz, vagy azért eszel, hogy élj?

3. SERÉNYSÉG. - Amint megszólal az ébresztő, felkelsz és elkezded a reggeli imádat, majd reggeli tevékenységedet, vagy benyomod a szundit és tovább lustálkodol?

4/ EMBERI KAPCSOLATOK - A mostani személyes kommunikáció lehetőségének hiányában, a kommunikációs eszközöket (pl. Messenger, SMS, e-mail, Facebook) felhasználom-e a szeretet-kapcsolatok építésére, Jézus fényének továbbadására?

5. TISZTASÁG? Rossz gondolatok foglalkoztatnak vagy élvezettel foglalkozol velük?

6. SZOLGÁLAT? Elvárod, hogy kiszolgáljanak, vagy arra törekszel, hogy te szolgálj másoknak?

7. ÖRÖM? Mindenkor örvendezel az Úr Jézusban és a Szentlélekben, vagy mindig találsz okot és módot a panaszkodásra?

8. TÜRELEM? A türelem megtestesítője vagy, vagy azt akarod, hogy a dolgok akkor és úgy történjenek, ahogy te elgondoltad? Jellemző rád ez az ima? „Uram, adj nekem türelmet, de azonnal!”

9. ENGEDELMESSÉG? Kész vagy engedelmeskedni Isten akaratának, ahogy a törvényes hatalom, az Egyház, a körülmények kívánják, vagy „szent és sérthetetlen” jogaidat véded?

10. ÖNMEGTAGADÁS? Kész vagy és készséges vagy, hogy megtagadd magad, felvedd a keresztedet és kövesd az Úr Jézust, vagy mindig kibúvót és könnyebb utat keresel?

11. SZELÍDSÉG? Igyekszel a Mester példáját követni, aki szelídnek és alázatos szívűnek mondta magát, vagy nyers, sértő, követelőző, bántó vagy másokkal?

12. HIT? A hit embere vagy (a hegyeket mozgató hité), vagy olyan, akinek a hite bizonytalanul tántorog és folyton változik, mint a széljárás?

13. BIZALOM? Az Úrban bízol, aki kősziklád és várad, vagy érzéseid és érzelmeid csalóka útján jársz?

14. SZERETET? Teljes szíveddel, teljes lelkeddel, teljes elméddel szereted Istent, vagy engeded, hogy az önzés és az egoizmus uralkodjék rajtad?

15. REMÉNY? Mindig és mindenütt Istenben remélsz, vagy az élet megpróbáltatásai, kudarcai közepette átadod magad a kétségbeesésnek?

16. ERŐSSÉG? Túl nagy terhet jelentenek válladnak az élet keresztjei és szenvedései, vagy készen állsz rá, hogy Jézussal együtt egészen a Kálváriáig vidd a keresztet, hisz ez az út a feltámadás dicsőségébe vezet?

17. MENNYORSZÁG? Mindig a földi dolgokat és az evilági értékeket tartod szem előtt, vagy szíved, elméd és lelked az örök célra, a mennyországra irányulnak?

18. SEGÍTÉS? Mindig készen állsz, hogy azonnal segíts bárkinek – főként otthon a családban –, vagy folyton azt várod, hogy mások segítsenek neked?

19. IMÁDSÁG? Lelked lélegzetvétele, belső életed éltető vérárama az imádság, vagy lanyha és hanyatló az imaéleted?

20. ISMERET? Szeretnél folyamatosan növekedni Isten ismeretében és szeretetében, vagy mindez megrekedt, unalmassá és érdektelenné vált számodra?

21. ALAP ÉS ÉRTÉKREND? Isten a léted alapja és meghatározója? Értékrendedben Isten áll az első helyen; mindig Ő a legfontosabb számodra?

22. MEGBOCSÁTÁS? Életed során mindig, mindenütt megbocsátasz, vagy vannak emberek, akikkel szemben még mindig van benned harag vagy neheztelés? Ez lehet lelki békétlenséged oka.

23. ÉHSÉG? Jézus azt mondta, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten ajkáról származik. Te mire éhezel? Hatalomra? Élvezetre? Hogy tiszteljenek? Hogy csodáljanak? Hogy te légy a középpontban? Vagy Isten után éhezel? „Keressétek először az Isten országát és az Ő igazságát, s minden más megadatik hozzá!”

24. SZENVEDÉS? Panaszkodásra, haragra, keserűségre indít a szenvedés? Vagy egyesíted szenvedésedet Jézuséval, és engeded, hogy megszenteljen a szenvedés?

25. JÉZUS? Jézus számodra a kezdet és a vég, az alfa és az ómega, az Út, az Igazság, az Élet, Táplálékod és életed értelme? Vagy hamis bálványok állnak életed oltárán? Pénz? Élvezet? Pornó? Alkohol? Drog? Hiúság? Hírnév? Szerencsejáték? Tévé? Internet? Elektronikus média? Mi uralkodik rajtad?

26. MÁRIA? Lelki életed árva, mert hiányzik belőle a Szűzanya? Vagy életed, édességed, reménységed Ő: Édesanyád, akire egész életedet rábízhatod: örömeidet, bánataidat, sikereidet, kudarcaidat, kísértéseidet, sőt bukásaidat is?

Lelkiismeret-vizsgálat – életem rendje alapján

Akkor teljesítjük Isten tervét, ha életünk egyes „területei” egyformán rendezettek. Minden „terület” alaptörvénye: hogy Isten tervét akarjuk megvalósítani, valamint, hogy szeressük ezzel is felebarátainkat (és helyesen önmagunkat), és hogy előrelépjünk az egyház egységének építésében, amely Jézus végső vágya (Jn 17,21). (Az alábbi kérdéseket pl. tanulóknak, családosoknak, időseknek, néha alkalmazniuk kell saját életkörülményeikre.)


1) Munkáim – anyagi javaim
a) – Munkámat (vagy a tanulást) törekszem hűséggel, örömmel végezni, mint Isten akaratát?
- Törekszem helyesen korlátozni munkámat, hogy életem egészének harmóniáját ne torzítsa el?
- Bekapcsolódok örömmel a házi munkákba? (Férjek, gyermekek, fiatalok!)

b) Anyagi javaim nem csak az enyémek: felelős vagyok közösségemért, a szegényebbekért. . „Ha tökéletes akarsz lenni, add el mindened, és árát oszd szét a szegények között, így kincsed lesz a mennyben.”(Mt 19,21)
- A szegényebbekért való felelősség tudatában költekezek, és használom javaimat?
- Körülményeimnek megfelelően jelentős összeggel támogatom Egyházamat és a szegényeket (a helyi karitászt)? (Kis egyházak tagjai fizetésük 10%-át egyházuk és a szegények javára ajánlják; a gazdagabbak többet.)

c) „Ne aggódjatok!” – Nehéz anyagi helyzetben rá tudom-e bízni magamat, családomat Isten Gondviselésére?
Merek-e kérni segítséget keresztény közösségemtől, ha az élő?


2. Apostoli küldetésem. „Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön, mennyire szeretném, ha fellobbanna”(Lk 12,49)
Él-e bennem a jézusi küldetés tudata? Hogy továbbadjam az Örömhírt, amit én megkaptam?
Az első apostolkodás a szeretet: Törekszem-e mindenkihez úgy fordulni, hogy megérezzék Jézus szeretetét? (Munkahelyemen, iskolámban, lakó-környezetemben stb.)
Törekszem szeretni a környezetemben élő „legkisebbeket”, vagy az ellenszenveseket?
Törekszek úgy szeretni, hogy a embertársam elkezdjen „viszont” szeretni? Hisz csak így születhet kapcsolat köztünk, így tudom őt segíteni a hit felé?
Ki(ke)t „gondozok” most? Jutottam valakivel mélyebb, személyes kapcsolatba, hogy segíthessem a hit, a közösség felé?
Sikerül-e a mások iránti szeretetért olykor elveszíteni saját elgondolásomat?
Építem-e közösségemet, hogy az képes legyen másokat megszólítani, befogadni?

3. Imaélet - „Csak egy a szükséges” Lk,10,4
Imáim felemelnek-e? Örömteli találkozások Istennel? Reggeli imámira szánok 15 percnyi időt? Megtervezem-e, hogyan fogok valaki(k)nek örömet szerezni ma?
Időben imádkozom este, amikor még „használható” vagyok? Van esti imámban hálaadás; megvizsgálom-e, hogy sikerült élnem elhatározásomat; átadom mai és következő napomat Jézusnak?
Napjaimban tartok megállásokat, hogy Jézushoz forduljak? Egy-egy röpimával; elhatározásom felelevenítésével?
Rendszeresen élek-e a szentségek kegyelmével? (gyónás, áldozás stb.)
Köszöntöm-e a szenvedő Megváltót a szenvedésekben? Felajánlom azokat másokért?
Családban: törekszem-e a házastársi és a családi közös imára?

4. Egészség, betegség - ”Aki eszi az én testemet, annak örök élete van, és én feltámasztom az utolsó napon” (J 6,54)
Szánok-e elég időt a pihenésre, mozgásra, rendszeresek étkezéseim?
Szánok-e időt a (családi) kikapcsolódásra, nyaralásra?
Mindent megteszek-e egészségem rendben-tartása érdekében?
Saját betegségemben, és hozzátartozóimében (másokéban) – felfedezem-e a szenvedő Jézus titkát? El tudom-e fogadni ebben is Isten akaratát?
A leghatékonyabb gyógyszer a szeretet! – Ápolom-e a kölcsönös szeretetet környezetemben?
Külön szeretettel törődök-e a környezetemben levő betegekkel, szenvedőkkel, idősekkel?
Az idős korban meglátom-e, hogy ez az út a menny felé?


5. Életem, környezetem rendje ”Nézzétek a mezők liliomait...” (Lk. 12,27)
Törekszem-e rendet tartani: hogy lakásunk, szobám, környezetem Isten szépségét tükrözzék?
Igyekszem úgy öltözködni, ahogy Jézus vagy Mária öltözködne? (Nem kihívóan, feltűnősködve!)
Törődök-e templomunk, plébániánk gondozásáért, széppé tételéért?

6. Tanulás, továbbképzés „Aki szeret, annak kinyilatkoztatom magam”(Ján 14,21)
Szánok-e időt hitem rendszeres továbbképzésére is? (Hittan, lelkigyakorlat stb).
Arányban áll-e ez (valamiképpen) azzal az idővel, amit egyéb továbbképzésre, tanulásra fordítok?
Felelősségemnek érzem-e, hogy megismerjem a keresztény szellemű olvasmányokat, újságokat, regényeket?
Pihenésként is, törekszem e keresztény pihenési formákat, olvasmányokat, filmeket választani?

7. Kapcsolatok, egység ápolása „Legyenek mindnyájan egy” (Jn 17,21)
Első helyen van-e életemben a szeretet-egység építése? Családomban, egyházi közösségemben?
Szakítok-e időt, hogy közösségemben építsem a szeretet-kapcsolatokat?
(Házasok:) Házastársammal vannak e rendszeres (heti) időpontok életünkben, lelki kapcsolatunk mélyítése céljával? Ha egyedül vagyok e vágyammal, hogyan törekszem kapcsolatunkat építeni?
Lelki kincseimet, tapasztalataimat törekszem-e megosztani másokkal, hogy ezzel Istent adjam nekik?
A kommunikációs eszközöket (pl. e-mailjeimet, face-bookot) felhasználom-e a szeretet-kapcsolatok építésére, Jézus fényének továbbadására?

Mise és szertatás közvetítések az Újpesti Egek Királynéja Nagytemplomból, a Szent Háromnap alatt, és Húsvétvasárnap:

- Nagycsütörtök az utolsó vacsora szentmiséje, 18.00 órakor:

https://youtu.be/Am9k-RJx5VE

utána áldoztatás a templomban 19.30-kor!

- Nagycsütörtök virrasztás, szentóra, 21.00 órakor:

https://youtu.be/NTNQ0aO_Lmc

- Nagypénteki keresztút, 15.00 órakor : https://youtu.be/ZgAv0A9FJ4U

- Nagypénteki az Úr szenvedésének szertartása, 18.00 órakor:

https://youtu.be/vKeh5xfhFkw

- Nagyszombat este - Húsvéti vigília 20.00 órakor:

https://youtu.be/iCihm3GGj2c

- Húsvétvasárnap, ünnepi szentmise 9.00 órakor:

https://youtu.be/uOERDtQNq9I

utána áldoztatás a templomban 10.30 órakor!

Keresd a plébánia YouTube csatornáját!

Ha regisztrálsz, feliratkozol, vagy beállítod az emlékeztetőt, értesíteni is fog a kezdésről…

És bármikor vissza is nézhetők a közvetítések!

Újpesti Egek Királynéja - YouTube

Húsvéthétfőn 9.00 órakor áldoztatás lesz a templomban.

Gyóntatás:

Nagypéntek és Nagyszombat 8- 12-ig gyóntatás a templomi sekrestyében!

(Maszkban, távolságtartással, szellőztetéssel…)

Szentsír-látogatás: nagypéntek és nagyszombat 8-14-ig.

Húsvéti ételszentelés: vasárnap reggel 8 óra

 


Horváth Zoltán esperes plébános
Budapest-Újpesti Egek Királynéja Főplébánia
Újpesti Főplébánia
1041 Budapest, Szent István tér 21
.
.


 

 

 
 
A nagyböjti időben a Međugorjei Plébánia és a Mir Međugorje Információs Központ (ICCM) szerdánként Nagyböjti elmélkedésekre hív. 2021. február 17-től, hamvazószerdától kezdve minden szerdán, az esti imaprogramot követően sugározzuk, amely a livestreamen, illetve (magyar nyelven) az alábbi linkre kattintva követhető :

https://www.youtube.com/channel/UCrOK5mcyGnmBqZ0a6-hgaDQ/live

Az utóbbi években szerdánként voltak a plébánia által szervezett események a II. János Pál pápa teremben. Ebben az esztendőben a nagyböjti időben a plébánia és az ICCM elmélkedéseket készít elő, amelyeket szerdánként, az esti időszakban sugárzunk, az esti imaprogram után a livestream-on, a Youtube csatornákon és a facebook oldalakon, valamint a Mir Međugorje rádióban. Az első elmélkedés szerdán, február 17-én lesz, amelyet fra Marinko ©akota Međugorje plébánosa vezet, a témája pedig a böjt.

A félórás elmélkedéseket fra Marinko ©akota, fra Stanko Mabić és fra Ante Vučković készíti elő, amelyeknek témája a böjt, az ima, a kísértés, a puszta, az Isten Igéje és a megbocsátás.


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ÚJ Gitáros Közösség alakulNagy terveink vannak. ősztől egy új közösséget hozunk létre, a kortársaidból.
A közösségünkben Te is énekelhetnél, illetve, ha tudsz, zenélhetnél (gitár, hegedű, fuvola, furulya…).
Két heti rendszerességgel lesz énekpróba, ill. közösségi együttlét, havonként egyszer gitáros szentmisén szolgálunk.
Ám az előkészületeket, már most elkezdődnek elsősorban a zenészekkel-

Gitáros kórus

Alakuló megbeszélés időpontja 2020. május 29-e 18 óra, a plébánián, melyre Téged is szeretettel várunk.

Tamás atya.

 

.


 

 

 

 

 
 


Kedves gyászoló testvér!


Az irgalmasság testi cselekedete a halottakat eltemetni; az irgalmasság lelki cselekedete az élőkért és holtakért imádkozni. - Ezért méltóképpen imádkozzunk együtt, elhunyt szeretteinkért.
Az urnatemető látogatható:
- vasárnap: 9 órától 11óraig
A virágok elhelyezése, hogy méltó módon emlékezzünk eltávozott testvéreinkre, egy középponti, díszes vázába történik, így minden elhunytról megemlékezhetünk. Az edény méretét vegyük figyelembe. Az itt elhelyezett virágokat rendben tartjuk, az elvirágzottakat eltávolítjuk. Ezen felül, a gyászszertartást követően a friss virágokat egy napig tároljuk, utána valamelyik oltárt díszítjük vele.
Teamécseseket csak a tartóra kihelyezve gyújthatunk, egységes mécsesért adott adományt a kitett becsületkasszába kérjük helyezni.
Ezennel kérünk minden hozzátartozót, akinek saját virágvázája, mű-, vagy selyemvirága, koszorúja van kihelyezve, azt szíveskedjék hazavinni, mert azokat haladéktalanul eltávolitjuk.

Tisztelettel és imával, Tamás atya, a templom felelős lelkipásztora.